frkaTpTaaTs'reWt116^^"/611 °P het r-k" ^deeftfder be fot de r k T °P de ^'tg van het overlijden behoorden 4e afd. 30 oktober 1958. le WIJZIGING DER ^OBDENING OP HET BEGBAVEN OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUIT: onder b: personen, die hoewel elders overleden, op de dag van het overhjden m het bevolkingsregister alhier waren opgenomen stede; Parochle van O.L. Vrouw Hemelvaart te Heem- onder e: degene op wiens/wier naam na 30 september 1942 een Eigen uLstm vfl" 3erff WOrdt Uit^even, mits hij/zij öp hef tijdstip van uitgifte van het graf in het bevolkingsregister alhier was opgenomen, of, voor zover het een grff hT Ttvf?eTer!te d8r he§'raafPlaats betreft, op het tijdstip van fT f6 behoorde tot de r-"k- Parochie van O.L. Vrouw Hemel- rt te Heemstede, alsmede zijn/haar echtgeno(o)t(e) en/of bloedverwanten tot en met de tweede graad /0f Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 oktober 1958. De secretaris, ,r De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 10