134 4e Afd. 30 oktober 1958. AANKOOP VEKPLAATSBARE MUZIEKTENT. Aan de Raad, Zoals U bekend kan zijn verkeert de verplaatsbare muziektent in een zeer vervailen toestand. Dat zal geen verwondering wekken, wanneer U zich realiseert, dat deze tent reeds sinds 1925 in gebruik is. Door het in de loop der jaren veelvuldig opbouwen en afbreken zijn de onderdelen dermate versleten, dat het vrijwel ondoenlijk geworden is de tent behoorlijk op te bouwen. Het geheei biedt dan ook een weinig fraaie aanblik, die voor de gemeente als een aanfluiting aangemerkt moet worden. Doordat, als gevolg van de versieten onderdelen, bij de opstelling teikens weer allerlei noodvoorzieningen getroffen moeten worden om de tent enigszins dragelijk in verband te krijgen, vergt deze opstelling en wederafbraak de werkkracht van drie mensen gedurende twee dagen. Dit brengt uiteraard vrij hoge kosten met zich mede. Afdoende reparatie van de tent is economisch stellig niet verantwoord. Wij hebben daarom omgezien naar een gemakkelijk verplaatsbare tent. Wij menen deze gevonden te hebben in de muziektent, die in de handel gebracht wordt door de firma Spijkstaal te Spijkenisse. Deze tent vraagt voor opstelling en afbraak tezamen de arbeid van drie mensen gedurende 3V2 uur. Bij gebruik van deze tent zal het dus mogelijk zijn haar voor eik concert op te stellen en haar overigens in de loods op het terrein van de reinigingsdienst opgeborgen te houden, zodat zij zo weinig mogelijk aan de weersinvioeden zal zijn blootgesteld en er ook minder kans op bescha- diging bestaat. De tent, die wij voor deze gemeente de meest geschikte achten, biedt plaats aan 60 personen. Zij heeft een diameter van 7 meter. Zij bestaat uit een houten, opkiapbare vloer op een onderstel met luchtbanden. De opbouw is samengesteld uit houten stijlen en regels. Het geheel is af- gedekt met een tentzeil. De onderzijde van de wagen is met een afscherm- zeii voiiedig gecamoufleerd. De kosten van aankoop van deze tent bedragen, met inbegrip van de kosten voor bedrijfsadministratie van het bedrijf van Openbare Werken, rond /9250,—. Wij verzoeken U ons, door vaststelling van bijgevoegd ontwerp-besluit, te machtigen tot de aanschaffing van deze muziektent over te gaan. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het desbetreffende voorstel van burgemeester en wethouders; BESLUIT A. burgemeester en wethouders een krediet te verlenen groot 9250, voor de aankoop van een verplaatsbare muziektent; B. het sub A aangegeven bedrag af te schrijven in 20 jaar. Heemstede, 23 oktober 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Scheliing. Gedaan ter openbare raadsvergadermg van 30 oktober 1958. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 11