âëpssss ÄÏÏÄÏÏfflTïï b^aldelirÄefT gehele bel-tin^aar 3e Afd 30 oktober 1958 j HEFFING STRAATBELASTING. De Raad der gemeente Heemstede, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, BESLUIT: vast te stellen de volgende VERORDENING OP DE HEFFING VAN EEN STRAATBELASTHNG IN DE GEMEENTE HEEMSTEDE. Artikel 1. tin^ ^Zlfmeente W°rúdt onder de naam van straatbelasting een belas- Artikel 2. Het belastmgjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Artikel 3. is hi->. die van een eigendom als in artikel l be heeft.' kra°htens recht van bezif ef eni& ander zakeiijk recht het genot 2' hJf ten/anzien van bedoelde eigendommen twee of meer srenot drag van de aanslag. h00fdelijk aansPra*eiij* voor het gehele be- 3. Als genothebbende, bedoeid in het eerste lid wordt aanaemerki hii dle "afr dettoestfnd °P 1 januari van het belasGngjaaJak zodanlg kadastrale legger îs aangewezen, tenzij wordt aangetoond daf van ÄeTf ln-die lfgger heeft plaats £ehad. of dat X "aAuaf het bela,stingjaar het genot op een ander is overgegaan in wflke gevallen met de gewijzigde toestand rekening wordt gfhouden. Artikel 4. die na de aanvang van het belastingjaar ophoudt genothehhenrie Artikel 5. Artikel 6. 1- hDofhraSting 7°rdt geh6Ven naar de belastbare opbrengst van de ge- honwrie e. nfommen en de daarbij behorende erven en van de onfe- vff ei^ndommen- aangegeven in de kadastrale Iegger zoveel de belastbare opbrengst van de eigendommen in die leg-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 14