136 2e Afd. 30 oktober 1958. KREDIET VOOR MAATREGELEN IN VERBAND MET INVOERING DUBBELTARIEF VOOR ELEKTRICITEIT. Aan de Raad, Bij Uw besluit van 27 juni 1957, no. 71 tot wijziging der verordening regelende de prijzen van gas, duinwater en elektriciteit, werd o.m. de mogelijkheid geopend gebruik te maken van een zgn. nachtstroomtarief voor elektriciteit. Het is als tarief C opgenomen onder artikel 4 der ver- ordening. Voor de toepassing is het nodig gebruik te maken van een apparatuur voor dubbeltariefmeting. Verschillende categorieën van ver- bruikers komen voor het dubbeltarief in aanmerking. In de eerste plaats de afnemers met wie wij bijzondere overeenkomsten kunnen afsluiten. Deze afnemers kunnen dan nog weer gesplitst worden in die, welke meer dan 20.000 kWh per jaar gebruiken en degenen met een verbruik van 6.000 tot 20.000 kWh per jaar. Vo°r eerstgenoemden zijn in totaal 25 dubbeltarief-kWh-meters nodig. Met de aanschaffing dezer meters met bijbehorende stroomtransforma- toren en kasten voor deze laatste zal in totaal een bedrag gemoeid ziin van rond J Er zijn thans ruim 100 contractanten met een stroomverbruik van 6.000 tot 20.000 kWh. Aanschaffing van 50 dubbeltarief- kWh-meters voor deze groep is noodzakelijk. De kosten daarvan bedragen rond De verdere benodigde meters kunnen door omwisseling worden verkregen bij verbruikers bij wie een dergelijke meter is geplaatst, doch die hiervan geen gebruik maken. De overige verbruikers, die voor tarief C in aanmerking komen, zijn in hoofdzaak zij, die tot dusverre van het bijzon- der tarief voor elektriciteit voor spijsbereiding gebruik maken en zij, die beschikken over boilers. In totaal omvat deze categorie ongeveer 90 afnemers. Voor aanschaffing der nodige apparatuur, voor zover deze weder niet door omwisseling van andere verbruikers ver- kregen kan worden, zal in totaal een bedrag nodig ziin van rond Voor aankoop van reservemeters en voor onvoorziene uitgaven wordt nodig geacht In totaal zal dus nodig zijn f 24.000 Voor de automatische inschakeling der meters op de daarvoor gestelde tijden hebben burgemeester en wethouders van Haarlem ons desgevraagd aangeboden gebruik te maken van het in die gemeente hiervoor toegepaste systeem van toonfrequent-afstandsbesturing. Voor het medegebruik van de Haarlemse zendapparatuur zal door die gemeente een bedrag van f 2000,— per jaar in rekening worden gebracht. Heemstede zal dan van alle normale dubbelcommando's, welke door Haarlem worden gegeven of m de toekomst zullen worden gegeven, gebruik kunnen maken. Wij menen, dat hiermede zal kunnen worden volstaan. De vergoeding geldt voor maximaal 400 aangeslotenen. Voor elke ontvanger meer zal 1,moeten f 12.600,— 6.200,—

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 19