130 4e Afd. 30 oktober 1958. VERLENGING TERMIJN VAN ONTRI IMING ONBEWOONBAAR VERKLAARDE WONING Aan de Raad, Bij Uw besluit van 24 april 1958, no. 54, werd de termijn van ontruiming van het bij raadsbesluit van 29 oktober 1953, no. 84c onbewoonbaar ver- klaarde perceel Zandvoortselaan 98 verlengd tot 13 november 1958. Het is niet te verwachten dat genoemd perceel op 12 november a.s. ontruimd zal zijn en daarom is het noodzakelijk, gebruik te maken van de in artikel 25 onder 5e der Woningwet gegeven bevoegdheid, volgens welke de termijn van ontruiming door U telkens voor ten hoogste een jaar, kan worden verlengd onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Wij stellen U mitsdien voor, door vaststelling van bijgaand ontwerp- besluit, de termijn van ontruiming van de onbewoonbaar verklaarde woning Zandvoortselaan 98 te verlengen met een half jaar. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 oktober 1958 tot verlenging van de termijn binnen welke de onbewoonbaar verklaarde woning Zandvoortselaan 98 ontruimd moet zijn; Gelet op artikel 25, sub 5 der Woningwet; de termijn binnen welke voormelde onbewoonbaar verklaarde woning ont- ruimd moet zijn, met ingang van 13 november 1958 te verlengen met een half jaar. Heemstede, 23 oktober 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling. BESLUIT Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 oktober 1958. De secretaris, De voorzittcr.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1