137 a-b 2e Afd. 30 oktober 1958. WIJZIGING OVEREENKOMST MET HAALEM INZAKE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT. VEERTIENDE WIJZIGING VERORDENING PRIJZEN GAS, DUINWATER EN ELEKTRICITEIT. Aan de Raad, In Uw vergadering van 31 oktober 1957 besloot Uw college met de ge- meente Haarlem een nieuwe overeenkomst tot levering van elektriciteit aan onze gemeente over te gaan. In deze overeenkomst werd een zgn. nachtstroomtarief geïntroduceerd voor de elektriciteit, geleverd gedurende de uren van 23.00 tot 7.00 uur en van 11.30 tot 14.30 uur. Inmiddels heeft Haarlem bij een herziening der kleinverbruikers- tarieven voor het nachtstroomtarief aanvaard de tijden 23.00 tot 7.00 uur en 11.15 tot 14.15 uur, zulks in het belang van de elektrisch kokende verbruikers in die gemeente. Terwille van de uniformiteit is het gewenst, dat voor beide gemeenten dezelfde tijden voor het lage tarief gelden. Daartoe strekkende ontwerp-besluiten tot wijziging der overeenkomst met de gemeente Haarlem en tot wijziging der verordening regelende de prijzen van gas, duinwater en elektriciteit worden Uw college hierbij aan- geboden. Indien U zich met deze wijzigingen kunt verenigen verzoeken wij U tot vaststelling daarvan over te gaan. Heemstede, 23 oktober 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 23