138 2e afd. 30 oktober 1958 AANSCHAFFING MEUBILAIR SX. JOZEFSCHOOL. Aan de Raad, Het r.-k. Parochiaal Kerkbestuur van de H. Bavo, alhier, heeft onder dagtekening- van 28 augustus 1958 een aanvraag ingediend om op grond van artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 de nodige gelden uit de ge- meentekas te mogen ontvangen voor aanschaffing van nieuwe schoolban- ken voor de laagste 3 leerjaren, van klassebureaux voor alle leerjaren en van podiums in 4 lokalen van de St. Jozefschool aan de Herenweg 103, alhier. Uit een onzerzijds ingesteld onderzoek is gebleken, dat de banken van genoemde 3 leerjaren zeer verouderd en slecht zijn. De afmetingen in hoogte, zitting- en bladbreedte zijn dermate ongunstig, dat daarvan een verkeerde lichaamshouding van de leerlingen het gevolg kan zijn. Zij zijn ook door het aanbrengen van veranderingen niet meer behoorlijk bruikbaar te maken. De onjuiste afmetingen van de banken kan verder medebrengen dat voor sommige leerlingen de afstand van de ogen tot het tafelblad minder juist is. Wat het tweede gedeelte van de aanvraag betreft, het personeel behelpt zich nu met allerlei ondoelmatige tafeltjes. Vervanging hiervan door een- voudige bureaux met bijpassende stoelen lijkt ons alleszins redelijk, even- als de aanschaffing van een podium voor die lokalen, waar dit nog niet aanwezig is. Voor bovengenoemde aanschaffingen heeft het bestuur o.i. dus terecht een beroep gedaan op de toepassing van art. 72 e.v. der wet. Aangezien voorts de aanvraag aan de gestelde voorschriften voldoet stellen wij U voor deze in te willigen door vaststelling van bijgaand ontwerp-besiuit. De Raad der gemeente Heemstede, gezien de aanvraag d.d. 28 augustus 1958 van het r.-k. Parochiaal Kerk- bestuur van de H. Bavo, alhier, om beschikbaarstelling van gelden krach- tens artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 voor het aanschaffen van meubilair voor de St. Jozefschool aan de Herenweg 103, alhier; overwegende, dat de aanvraag aan de gestelde voorschriften voldoet en dat met inwilliging de normale eisen, aan het geven van lager onderwijs te stellen, niet zullen worden overschreden; mede gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen der Lager-onderwijswet 1920 en op de uitvoerings- voorschriften daarvan; Heemstede, 23 oktober 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede. A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling. BESLUIT: de aanvrage in te willigen. Gedaan ter openbare' raadsvergadering van 30 oktober 1958. De secretaris, De voor:

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 27