met ee° r'-k- 4a Afd. 3Q 0ktober 1958. gehoord°Ver h6t b6StUUr de betr°kken ^erkelijke gemeente te hebben teïreîden^met eerf r^-k^^deeltenDat gef X^zaYf "^T beSraafPlaats ?m f de behO0fte aan begraafrulmte voor de eerstkomlndeisfârente uit te breWenmeT'een^ ff8 f °°ifd dB algemene begraafplaats voorlopig oreiden met een r.-k. gedeelte.dat zich zal uitstrekken van rtP 7,hh wmîng^fflimer'Dreef1^? "Yalkenburg" tot de badmeesters- ■L)reef 127. Dat terrein heeft een oppervlakte van l Q^n m2 en za ruimte bieden voor het maken van 200 âfsO gmvL âetgeen vS nlâatâ vaf k m g' behalve langs de zijde die grenst aan de begraaf- plaats „Valkenburg een rasterwerk moeten worden geplaatst graaf va? zaekefekaeneling d&t het betrokken kerkbestuur zich met deze regeling „anan kan veremgen en dat de desbetreffende stukken voor u ter in Si^11' Verzoeken u- door vaststelling van bijgevoegd ontwe£ A' van' Ye0°Y totstandbrenging van de bovenomschreven uitbreiding B' Hemllv3htigen met ,h6t kerkbestuur van de Parochie O.L Vrouw Hemelvaart een overeenkomst aan te gaan krachtens welke: ie. in het gewone onderhoud van de thans bestaande begraafplaats ,,Valkenburg", met inbegrip van het onderhoud der graven van gemeentewege zal worden voorzien tegen de van jaar totiaar kostende prijs;' d°°r h8t kerkbestuur aan de ^meente te betiden 2e. het delven der graven op de bestaande begraafplaats ..Valkenburg" van gemeentewege zal plaats hebben tegen de van jaar tot to vast te stellen kostende prijs per g*raf. Bij doorvoering van het plan tot uitbreiding van de algemene beeraaf Hemelvaart te Heemstede behoorden mogelijk te maken De twpprio /i verhoging van 50o/o op de begraaf- bij begravingen van overledenen, die laatsteiijk niet in het bevolkfngsre"

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 4