131 4e Afd. 30 oktober 1958. srfster der gemeente Heemstede waren ingeschreven, niet van toepassing te doen zijn bij begravingen van overledenen, die behoorden tot de Parochie van O.L. Vrouw Hemelvaart te Heemstede. De voorstellen tot wijziging van die verordeningen worden u afzonderlijk aangeboden. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het desbetreffende voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 oktober 1958 A burgemeester en wethouders een krediet, groot 40.000, te verlenen voor de totstandbrenging van de uitbreiding van de algemene begraaf- plaats met een r.-k. gedeelte, ten behoeve van het begraven van leden der Parochie van O.L. Vrouw Hemelvaart; B burgemeester en wethouders te machtigen met het kerkbestuur van de Parochie van O.L. Vrouw Hemelvaart een overeenkomst aan te gaan, krachtens welke tot wederopzeggens toe: le in het gewone onderhoud van de thans bestaande begraafplaats „Valkenburg", met inbegrip van het onderhoud der graven, van gemeentewegé zal worden voorzien, tegen de van jaar tot jaar vast te stellen, door het kerkbestuur aan de gemeente te betalen kos- tende prijs; 2e. het delven der graven op de bestaande begraafplaats ,,Valkenburg van gemeentewege zal plaats hebben tegen de van jaar tot jaar vast te stellen kostende prijs per graf; C. het sub A aangegeven bedrag af te schrijven in 30 jaar. Heemstede, 23 oktober 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling. BESLUIT: Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 oktober 1958. De VoöPaitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 5