132 4e afd. 30 oktober 1958. le WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RECHTEN WEGENS HET GEBRUIK DER ALGEMENE BEGRAAFPLAATS VAN DE GEMEENTE HEEMSTEDE. Aan de Raad, In de artikelen 3 en 4 van de in hoofde dezes vermelde verordening, zoals deze werd vastgesteld bij uw besluit van 27 september 1956, no. 97, zijn bepalingen opgenomen, op grond waarvan de in die artikelen aangegeven tarieven voor het gebruik van de algemene begraafplaats met 50% worden verhoogd voor en bij begravingen van stoffelijke resten van personen, die laatstelijk niet in het bevolkingsregister dezer gemeente stonden inge- schreven. Nu de algemene begraafplaats binnenkort uitgebreid zal worden met een r.-k. gedeelte, speciaal bestemd voor de begraving van gestorven leden van de Parochie van O.L. Vrouw Hemelvaart alhier, kan het na de inge- bruikneming van dat gedeelte voorkomen, dat het verhoogde tarief bere- kend zal moeten worden omdat de overledene, hoewel behorend tot de vermelde parochie, laatstelijk niet in het bevolkingsregister van Heemstede stond ingeschreven. Immers het gebied van de parochie strekt zich voor een deel ook uit buiten deze gemeente. Deze verhoging achten wij niet billijk. Wij stellen u daarom voor, door vaststelling van bijgevoegd ontwerp-besluit, de vermelde verordening zo- danig te wijzigen, dat geen verhoging der tarieven wordt toegepast bij be- gravingen op het r.k. gedeelte van de algemene begraafplaats van per- sonen, die, hoewel laatstelijk niet in het bevolkingsregister van Heemstede ingeschreven, behoorden tot de r.-k. Parochie van O.L. Vrouw Hemelvaart te Heemstede. Heemstede, 23 oktober 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 7