he,,ult van 27 sfple"'b» 5™" Vindt °P h6t r'"k- gedCelte Van de be- I. 4e afd- 30 oktober 1958. j^2 le WIJZIGINU V'AN DE VEROBDENEVG OP DP HFFFiivrr ittvt at^VOBDEBI1VG VAN BECHTEN WEGENS HET "eHRI oI MF Iï AEGEMENE BEGRAAFPLAATS VAN DE gImeEN^ HEEMSTEDE. De Raad der gemeente Heemstede- vaS Fi„h«r5'mmVSef rSeWe"'er h,t BESLUIT: le. aan artikel 3 een laatste alinea wordt toegevoegd luidende- De în de vorige alinea bedoeide vermeerdering i's niet van toe- passmg voor het begraven op het r,k. gedeelte der aîgemene be- graafplaats van het stoffeiijk overschot van personen die laatste- Hiemsete°der; Par°Chie °'L' Vrouw HémeÄ te 2e. de tweede alinea van artikei 5 wordt gelezen als volgt: -ne0/reChfen onder a> b> c en d genoemd worden vermeerderd met 50/o, wanneer van de aula gebruik wordt gemaakt bij gelegen van ee" begraving van het stoffeiijk overschot van fen ler- "h fsteïijk niet in het bevolkingsregister dezer gemeente stond mgeschreven, tenzij deze persoon laatstelijk behoorde tot de r.-k. Parochie van O.L. Vrouw Hemelvaart te Heemstede en de te bepalen, dat deze wijziging in werking zal treden met ingang van de dag, waarop het r.-k. gedeelte van de algemene begraafplaats naar gelomen66 bur^emeester en wethouders, in gebruik kan worden Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 oktober 1958. De secretaris II. De Voorzitter;

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 8