133 4e afd. 30 oktober 1958. le WIJZIGING DER VERORDENING OP HET BEGRAVEN OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS. Aan de Raad, In de verordening op het begraven op de algemene begraafplaats, zoals deze werd vastgesteld bij uw besluit van 28 september 1950, no. 84, is in artikel 5 de mogelijkheid tot het begraven op de algemene begraafplaats in dier voege beperkt, dat de stoffelijke resten van personen, die laatstelijk niet in het bevoikingsregister dezer gemeente waren opgenomen en die overigens niet aan bepaalde, in dat artikel nader aangegeven criteria vol- doen, niet op de algemene begraafpiaats ter aarde besteld kunnen worden. Nu de algemene begraafplaats eerlang zal worden uitgebreid met een r.-k. gedeelte en dus de verordening op het begraven op de algemene be- graafplaats ook op dat gedeelte van toepassing zai zijn, is het nodig deze verordening aan de door deze uitbreiding ontstane omstandigheden aan te passen. Immers, het r.-k. gedeelte is met name bestemd voor de begraving van de gestorven leden van de r.-k. Parochie van O.L. Vrouw Hemelvaart alhier. Het gebied van deze parochie is voor een deel ook gelegen buiten de gemeente Heemstede. In de verordening dient dus bepaald te worden, dat de stoffelijke resten van hen, die laatstelijk behoorden tot de r.-k. Parochie van O.L. Vrouw Hemelvaart te Heemstede, hoewel zij laatste- lijk niet in het bevolkingsregister dezer gemeente waren opgenomen, des- ondanks op het r.-k. gedeelte van de algemene begraafplaats begraven kunnen worden. Ten einde dat te bewerkstelligen nodigen wij u uit een wijziging van voormelde verordening vast te stellen, zoals in bijgevoegd ontwerp-besluit is aangegeven. Heemstede, 23 oktober 1958. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 9