OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag, 30 oktober 1958, des nam. om 8 uur. 30 oktober 1958. Voorzitter: Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. van der Meulen-Houwer, mevr. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heren: O. A. Brink, A. C. Hopstaken, P. Kemp, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. K. A. P. J. Pliester, Mr. J. W. Rutgers, M. D. Scheer, G. M. Schuitenmaker, Ir. D. Tinbergen, Th. J. H. Verhoeven, H. J. Verkouw, H. D. Vooren, G. J. Willemse, P. Zegwaart en de wethouders J. C. Corver, E. J. van Lent en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer T. M. Scheiling. Afwezig met kennisgeving: de heer A. J. van Houten. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De Voorzitter verzoekt de aanwezigen zich van hun zetels te verheffen en zegt: „Zoals U bekend zal zijn is in de nacht van dinsdag op woensdag het oud-lid van de raad, de heer Reijnders, in de leeftijd van 73 jaar over- leden. Het is zijn uitdrukkelijk verlangen dat zijn heengaan in stilte zal worden herdacht, terwijl de begrafenis ook in stilte zal plaats hebben. Gelukkig heb ik in de laatste raadsvergadering dat hij aanwezig was gelegenheid gehad zijn verdiensten naar voren te brengen. Ik behoef deze voor U, die hem goed hebben gekend, niet te herhalen. Hij was een man die zich ten volle gaf aan de idealen die hij zich had gesteld, terwijl hij steeds voor de socialistische gedachte heeft gestreden. Meer dan 12 jaar heeft hij in deze raad de belangen van de gemeente Heemstede behartigd. Ik verzoek U een ogenblik stilte in acht te nemen." De heer Verhoeven wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. a. b. 11. AGENDA Vaststelling van de notulen der vergadering van 25 september 1958. Ingekomen stukken. Verienging termijn van ontruiming onbewoonbaar verklaarde woning (130). Krediet voor uitbreiding algemene begraafplaats met r.-k ge- deelte (131). le Wijziging van de verordening op de heffing en invordering van rechten wegens het gebruik der algemene begraafplaats (132). le Wijziging van de verordening op het begraven op de algemene begraafplaats (133). Krediet voor aankoop verplaatsbare muziektent (134). Heffing straatbelasting (135). Krediet voor maatregelen in verband met invoering dubbeltarief voor elektriciteit (136). Wijziging overeenkomst met Haarlem inzake levering van elek- triciteit (137a). 14e Wijziging van de verordening prijzen gas, duinwater en elek- triciteit (137b). Aanvrage beschikbaarstelling van gelden ingevolge artikel 72 der

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1