OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag, 27 november 1958, des nam. om4.30uur. 27 november 1958. 224 Voorzitter: Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. van der Meulen-Houwer, mevr. E. M. A. Vriesendorp-de Clereq en de heren: O. A. Brink, A. C. Hopstaken, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. K. A. F. J. Pliester, Mr. J. W. Rutgers, M. D. Scheer, G. M. Schuitenmaker, Ir. D. Tinbergen, Th. J. H. Verhoeven, H. J. Verkouw, H. D. Vooren, G. J. Willemse, P. Zegwaart en de wethouders J. C. Corver, E. J. van Lent en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer T. M. Schelling. Afwezig met kennisgevingde heren A. J. van Houten en P. Kemp. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Zegwaart wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. De Voorzitter zegt: ,,Alvorens met de agenda een aanvang te maken, wil ik een enkel woord wijden aan het aftreden van de heer van Houten. De heer van Houten heeft zich helaas genoodzaakt gezien voor het raadslidmaatschap te be- danken, omdat hij zich lichamelijk niet volkomen fit gevoelde om het moeilijke ambt van wethouder goed te kunnen blijven vervullen. Wij heb- ben het ten zeerste betreurd dat zijn gezondheidstoestand hem daartoe noopte, maar wij moeten het moeilijke besluit dat hij heeft genomen eer- biedigen. In de jaren dat hij raadslid is geweest, waarvan sinds 1952 als wethouder, heeft hij zich met hart en ziel aan zijn taak gewijd. Het ambt van wethouder was hem bijzonder lief geworden en ik weet hoe zwaar hem dit besluit is gevallen. Ik wens van deze gelegenheid gebruik te maken om in het openbaar de heer van Houten van harte dank te zeggen voor hetgeen hij voor de gemeente heeft gedaan. Ik ben er van overtuigd dat ik ook uit naam van U allen spreek, wanneer ik hieraan toevoeg, dat wij grote waardering hebben voor de wijze waarop hij dit heeft gedaan. Ik moge er mede besluiten, dat ik innig hoop, dat voor hem nog vele goede jaren zullen zijn weggelegd en dat hij er altijd van overtuigd moge zijn, dat wij grote voldoening hebben gehad om met hem te mogen samen- werken." AGENDA 1. Onderzoek geloofsbrief P. J. van Kesteren. 2. Vaststelling notulen der vergadering van 30 oktober 1958. 3. Ingekomen stukken. 4. Verlenging termijn van ontruiming onbewoonbaar verklaarde woning Kerklaan 5 (139). 5. Wijziging verordening regelende de samenstelling en de werkkring des vaste commissies als bedoeld in de artikelen 60 en 197 der Ge- meentewet (140). 6. Gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank voor Haarlem en om- liggende gemeenten (141). 7. Kasgeldlening 1959 (142). 8. Belegging van kasgeld (143). 9. Krediet in rekening-courant Bank voor Nederlandsche Gemeenten (144).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1