233 27 november 1958. XI. RONDVRAAG. Verbetering Binnenweg. De heer Zegwaart spreekt een woord van waardering voor de aange- brachte verbetering van de Binnenweg tussen IJzeren Brug en Haemstede- laan. Akoestiek Minerva-theater. De heer Verhoeven weet niet of burgemeester en wethouders kennis genomen hebben van de kritiek van de heer Sas Bunge in de Nieuwe Haarlemse Courant, op het openingsconcert voor de Heemsteedse Kunst- kring door het Provinciaal Philharmonisch Orkest. De heer Bunge vraagt daarin, waarom de Heemstedenaren, wanneer zij een concert willen be- luisteren, niet naar een behoorlijke concertzaal in Haarlem gaan en waar- om die concerten in het Minerva Theater gegeven worden. Hij noemt de akoestiek in die zaal geweldig slecht. Naar sprekers smaak heeft hij een en ander wel een beetje erg afgekraakt. Intussen zal het burgemeester en wethouders niet onbekend zijn, dat er door de Heemsteedse Kunstkring iemand in de arm is genomen die op de hoogte is met akoestiek. Het is de bedoeling om op advies van de akoestisch adviseur, zonder al te grote kosten, eenvoudige voorzieningen te treffen om de akoestiek te verbe- teren. Het advies is inmiddels ingekomen en zal ook burgemeester en wet- houders wel hebben bereikt. Nu het N.Ph.O. in verband met de te ver- lenen subsidie jaarlijks 4 concerten geeft, is het toch wel gewenst dat de akoestiek in het Minerva-theater wordt verbeterd. Aangezien deze con- certen eigenlijk vanwege de gemeente gegeven worden, zou het bestuur van de Heemst. Kunstkring burgemeester en wethouders willen verzoeken aan verbetering van de akoestiek in het Minerva-theater mede te werken, aangezien hier toch wel een gemeentebelang mee gemoeid is. De eisen die gesteld worden aan een zaal voor concerten zijn andere dan die voor toneel- of bioscoopvoorsteilingen. Uit het rapport blijkt, dat voor het ver- krijgen van een goede akoestiek bij concerten het o.a. nodig zal zijn aan alle wandvlakken alsmede aan het plafond diffuus reflecterende lichamen of vlakken aan te brengen, welke voorzien zijn van oneffenheden, terwijl het podium zal dienen te worden voorzien van een solide constructie, be- staande uit een plafond, twee zijwanden en een achterwand. Spreker kan zich voorstellen, dat de exploitant eist, dat deze voorzieningen bij andere gelegenheden weer verwijderd kunnen worden en dat zal wel enig bezwaar opieveren. Voordat de Heemsteedse Kunstkring er toe overgaat te onder- zoeken, wat een en ander zal moeten kosten (uit het rapport blijkt dit niet), zou spreker graag vernemen of burgemeester en wethouders sympa- thiek tegenover een dergelijke oplossing staan en of zij bereid zijn, indien de kosten niet te veel bedragen, een bijdrage in deze kosten te vérlenen. De Voorzitter antwoordt, dat burgemeester en wethouders zich bereid hebben verklaard een deel van de kosten van een akoestisch advies voor het Minerva-theater te dragen. Dit advies is vanmorgen ontvangen, zodat de wethouders daar nog geen kennis van hebben kunnen nemen. Het is inderdaad van groot belang dat het Minerva-theater ook qua akoestiek een goede naam krijgt. Spreker gelooft wel dat burgemeester en wethou- ders bereid zullen zijn een bijdrage te verlenen in de verbetering van de akoestiek. In het rapport staat echter niets over de kosten daarvan ver- meld. Bovendien zal in eerste instantie overleg moeten worden gepleegd met de exploitant die toch voor zijn eigen zaak moet opkomen. Het lijkt spreker dat hoogstens een bijdrage zal kunnen worden gegeven om sti- mulerend te werken. De heer Verhoeven zegt dat de Kunstkring met cijfers zal komen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 10