225 27 november 1958. 10 in rekeninff-courant Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V. 145) 11. Rondvraag. I. ONDERZOEK GELOOFSBRIEF P. J. VAN KESTEREN. De Voorzitter deelt mede, dat overeenkomstig art. 4 van het reglement van orde, een commissie van 3 leden moet worden samengesteld die uit midden een rapporteur benoemt. Hij stelt voor daarin te bénoemen mevr. van der Meulen en de heren Verhoeven en Pliester. De vergadering kan zich zonder hoofdelijke stemminn hiermede ver- enigen. De Voorzitter stelt de navolgende stukken in handen van de commissie: a. besluit van de Voorzitter van het centraal stembureau voor de ver- kiezing van de leden van de gemeenteraad dd. 6 november 1958, waarbij de heer P. J. van Kesteren benoemd is verklaard tot lid van de ee- meenteraad van Heemstede. b. mededeling van de Voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad dd. 7 november 1958 dat hij tijdig de mededeling heeft ontvangen dat de heer P. J. van Kesteren zijn benoeming tot lid van de gemeenteraad heeft aange- nomen. c. geloofsbrief van de heer P. J. van Kesteren. en schorst de vergadering. Na heropening van de vergadering brengt de heer Verhoeven als rap- porteur het volgende verslag uit: „De ondergetekenden Mevr. H. van der Meulen-Houwer en de heren Th. J. H. Verhoeven en Mr. K. A. F. J. Pliester, leden van de raad der gemeente Heemstede, aangewezen als leden der commissie van onderzoek naar de geloofsbrief van het op 6 november 1958 benoemde lid van de raad dezer gemeente, in de vakature ontstaan door het bedanken van de A. J. van Houten, verklaren alle bescheiden te hebben onderzocht en geheel in orde te hebben bevonden. De commissie is van oordeel, dat er op grond van de overgelegde bescheiden geen bezwaren bestaan tegen de toelatmg van de heer PJ. van Kesteren als raadslid dezer gemeente." Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming tot toelating van de heer van Kesteren besloten. II- VASTSTELLING NOTULEN DER VERGADERING VAN 30 OKTOBER 1958. Op voorstel van Mevr. Vriesendorp wordt zonder hoofdelijke stemming besloten, de 5e alinea van blz. 217 als volgt te lezen: ,,De Voorzitter zou bijna zeggen dat hij niet anders dan over zijn lijk er aan zai medewerken om dit mooie deel van de gemeente, zolang het nog niet bebouwd wordt, kapot te maken." De notulen worden vervoigens zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. III. INGEKOMEN STUKKEN. a. mededeling van de heer A. J. van Houten, d.d. 4 november 1958 dat hij zich, wegens gezondheidsredenen, genoodzaakt ziet zijn werkzaam- heden als iid van de raad en wethouder te beëindigen. b. goedkeuring door gedeputeerde staten d.d. 17 september 1958, no. 273, van model D, no. 12 tot wijziging van de gemeente-begroting' 1957.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 2