27 november 1958. 226 c. idem d.d. 22 oktober 1958, no. 225 van model D, no. 14 tot wijziging" van de gemeentebegroting 1957. d. idem d.d. 12 november 1958, no. 268, van model D, no. 13 tot wijziging van de gemeentebegroting 1957 en van model D, no. 7, tot wijziging van de gemeentebegroting 1958. e. mededeiing van gedeputeerde staten d.d. 22 oktober 1958, no. 146, dat het raadsbesluit d.d. 2 september 1958, no. 115, ,,Wijziging verordening regelende de samenstelling en de werkkring der vaste commissiën als bedoeld in de artikelen 60 en 197 der gemeentewet" door hen voor kennisgeving is aangenomen. f. besluiten van gedeputeerde staten d.d. 19 november 1958, no. 60, tot verdaging van hun beslissing voor ten hoogste 6 maanden, ingaande na verloop van de termijn van 6 maanden genoemd in artikel 37, 5e lid, der woningwet, op raadsbesluit d.d. 24 april 1958, no. 52 „Partiële her- ziening van het uitbreidingsplan in onderdelen Plan-Kennemeroord" en op raadsbesluit d.d. 24 april 1958, no. 53 ,,Partiële herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen ,,PIan Rivierenbuurt en Ipenrode". g. verslagen van kasopneming en controle administratie 3e kwartaal 1958 sociale zaken; fonds armengoederengemeente-ontvanger. idem 4e kwartaal 1958: voorschotkas 4e afdeling; legeskas 4e afdeling; sportparken en zwemvijvers; gemeente-ontvanger; sociale zaken; fonds armengoederenwoningstichting ,,Heemstede". Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders worden de stukken genoemd onder a t/m g, zonder hoofdelijke stemming, voor kennisgeving aangenomen. h. brief van gedeputeerde staten d.d. 15 oktober 1958, no. 276, houdende toezending van een ontwerp-besluit tot wijziging van de Regeling van de jaarwedden van de secretarissen van gemeenten in de provincie Noordholland, met verzoek hierover het gevoelen van de raad vôör 1 december 1958 mede te delen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders spreekt de raad als zijn gevoelen uit, dat er tegen het ontwerp-besluit geen be- denkingen bestaan. i. brief van gedeputeerde staten d.d. 15 oktober 1958, no. 275, houdende toezending van een ontwerp-besluit tot wijziging van de Regeling van de jaarwedden van de ontvangers van gemeenten in de provincie Noord- holland, met verzoek hierover het gevoelen van de raad vôör 1 december 1958 mede te delen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, zonder hoofdeiijke stemming, besloten aan gedeputeerde staten te ver- zoeken de maximum-jaarwedde weder te brengen op 74% van de maximum- jaarwedde van de secretaris, welk getal laatstelijk vöôr 1 september 1956 gold. Ir. Kooijmans zegt, dat door de verdaging van de onder f vermelde be- slissingen er eerst op 24 april 1959 een besluit van gedeputeerde staten kan worden verwacht. Spreker heeft gezien dat men in de buitenplaats „Ken- nemeroord" al bezig is met de werkzaamheden voor de bouw van het be- jaardenhuis, terwijl in de commissie van openbare werken is medegedeeld, dat in maart a.s. met de aanleg van wegen in de rivierenbuurt zal worden begonnen. Spreker vraagt of hij nu moet aannemen dat de werkzaamheden in Kennemeroord te voorbarig zijn en dat de plannen voor wegenaanleg in de rivierenbuurt moeten worden uitgesteld of dat het slechts een formele kwestie is, waarbij het zeker is dat er op 24 april 1959 een beslissing van gedeputeerde staten komt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 3