27 november 1958. 232 bij de andere gemeenten niet mogelijk is, Heemstede zich, hoe onelegant het ook kan worden genoemd, genoodzaakt kan zien de regeling 1 april 1960 op te zeggen. De heer Verkouw bepleit, dat de vertegenwoordiger in het stichtings- bestuur zich, onmiddellijk na het sluiten van het dienstjaar 1959, in ver- binding stelt met de administratie van de Volkskredietbank, ter verkrij- ging van de voorlopige cijfers over 1959. Deze cijfers kunnen dan in de vergadering van februari of maart aan de raad worden voorgelegd, waar- na aan de hand daarvan een beslissing kan worden genomen. De Voorzitter zegt, dat uit het gesprokene door wethouder van Wijk kan worden opgemaakt, dat burgemeester en wethouders op hun hoede zijn en zullen blijven. Vervolgens wordt het ontwerp-besluit zonder hoofdelijke stemming vast- gesteld, met dien verstande, dat de genoemde termijn van 31 december 1960 wordt gewijzigd in 31 december 1961. VII. KASGELDLENING 1959. Het voorstel met ontwerp-besiuit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 142. Kasgeldlening 1959. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor de financiën zich hier- mede kan verenigen. Het ontwerp-besiuit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VIII. BELEGGING VAN KASGELD. Het ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder voigno. 143. Belegging van kasgeld. De Voorzitter deeit mede, dat de commissie voor de financiën zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. IX. KREDIET IN REKENING-COURANT BANK VOOR NEDERLANDSCHE GEMEENTEN. Het ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 144. Krediet in rekening-courant Bank voor Nederiandsche Gemeenten. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor de financiën zich hier- mede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. X. KREDIET IN REKENING-COURANT NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ N.V. Het ontwerp-besiuit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 145. Krediet in rekening-courant Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor de financiën zich hier- mede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 9