OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag, 11 december 1958, des v.m. om 9 uur. II. VAKATURE WETHOUDER A. J. VAN HOUTEN. 11 december 1958. 235 Voorzitterde heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. van der Meulen-Houwer en mevr. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heren: O. A. Brink, A. C. Hopstaken, P. J. van Kesteren, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden Mr. K A F J Pliester, Mr. J. W. Rutgers, M. D. Scheer, G. M. Schuitemâker, Ir. D Tin- bergen, Th. J. H. Verhoeven, H. J. Verkouw, H. D. Vooren, G. j. Willemse, P. Zegwaart en de wethouders J. C. Corver, E. J. van Lent en Mr O h' van Wijk. Secretarisde heer T. M. Schelling. Afwezig met kennisgeving: de heer P. Kemp. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. AGENDA 1. Beëdiging toegelaten lid P. J. van Kesteren. 2. Vakature wethouder A. J. van Houten. 3. Vaststelling gemeente-begroting en bedrijfsbegrotingen voor het dienst- jaar 1959 met bijbehorende begrotingswijziging (146). I. BEËDIGING TOEGELATEN LID P. J. VAN KESTEREN. De Voorzitter verzoekt de secretaris, de heer van Kesteren binnen te leiden. De heer van Kesteren legt vervolgens in handen van de voorzitter de vereiste eden af. De Voorzitter zegt: ,,Het is mij uiteraard een behoefte U van harte welkom te heten in dit college. U hebt al meerdere malen de vergaderingen op de publieke tribune meegemaakt. Thans is U geroepen om deel uit te maken van het hoogste college in deze gemeente. Uit de belangstelling die gij voor het raadswerk getoond hebt, mag ik aannemen dat een hartewens van U vervuld is. In ieder geval is met U een raadslid benoemd dat met hart en ziel zich zal inzetten voor zijn taak". De heer van Kesteren dankt voor de vriendelijke woorden door de voor- zitter tot hem gericht. Hij hoopt dat de verwachtingen die van hem gekoes- terd worden, in vervulling zullen gaan. Mr. Pliester wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. De Voorzitter deelt mede, dat het volgende stuk hem is overhandigd: „Ondergetekenden, leden van de raad der gemeente Heemstede, stellen voor, het aantal wethouders van de gemeente Heemstede te bepalen op 3, was getekend J. W. Rutgers, M. D. Scheer, Th. J. H. Verhoeven, O A. Brink, E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en K. A. F. J. Pliester". Het is voor Mr. Rutgers een wonderlijke ervaring, dat hij thans reeds an en moet teruggrijpen op een verklaring die hij in de vergadering van 2 september j.l. heeft afgelegd. Hij heeft toen gezegd, dat er omstandig- heden waren die noopten tot het benoemen van 4 wethouders, hoewel in

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1