322 18 december 1958. De heer Verkouw heeft uit de stukken gezien, dat er inmiddels van Haarlem antwoord is ingekomen. Het college zal hierin zeker aanleiding vinden om deze zaak zo spoedig mogelijk te behandelen opdat in het ver- volg van deze regeling kan worden geprofiteerd. De Voorzitter zegt toe, dat er spoedig overleg zal worden gepleegd. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XXIa. TOEKENNING EREPENNING DER GEMEENTE. Het ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 164. Toekenning erepenning der gemeente. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XXII. RONDVRAAG. Werktafel pers. De heer Zegwaart zegt, dat een briefje op zijn plaats is terecht ge- komen met de volgende inhoud: „Is het mogelijk dat de perstafel wordt vastgenageld Hij wiebelt en zwiebelt en werkt daardoor belemmerend op de objectieve uitvoering van onze taak." Spreker wii dit verzoek gaarne aanbevelen. De Voorzitter zegt dit toe. Avondverkoop. Mevr. Vriesendorp herinnert er aan, dat in de vergadering van 30 okto- ber j.l. een verzoek van de heer Sterk om vergunning voor avondverkoop van kleine levensmiddelen in handen van burgemeester en wethouders is gesteld om preadvies. Spreekster vraagt of het niet mogelijk is op een dergelijk verzoek wat vlugger te reageren, omdat daarvan voor de betrok- kene veel kan afhangen. De Voorzitter antwoordt dat op 15 december een advies daarover is in- gekomen van de Kamer van Koophandel, gedateerd 10 december. Het iuidt: „Toepassing van art. 11, lid 2 van de winkelsluitingswet 1951 is ge- baseerd op plaatselijke omstandigheden. Het is onze Kamer niet duidelijk geworden of deze omstandigheden zich metterdaad te Heemstede voor- doen. Ook Uw brief geeft daaromtrent geen nadere aanwijzingen, terwijl onze Kamer de indruk heeft, dat het daarin geuite verlangen in Heem- stede niet algemeen gehuldigd wordt. Zulks is ook begrijpelijk, omdat o.i. in de bestaande behoefte aldaar aan de verkoop van kleine eetwaren ge- durende de avonduren voorzien wordt door reeds gevestigde automatiek- ondernemingen. Nu omstandigheden van lokaal karakter niet algemeen aanwijsbaar zijn, ook uit eigen wetenschap kan onze Kamer deze niet onderkennen, is o.i. het bij Uw college aanhangig gemaakte verzoek niet voor inwilliging vatbaar." Dit stuk is gisteren in de vergadering van het college behandeld. Het was uiteraard niet wenselijk over deze zaak hals over kop een preadvies samen te stellen, omdat deze kwestie toch ook wel in de fracties besproken moet worden. Plaatsen fietsen bij station Heemstede-Aerdenhout. De heer Brink zegt, dat deze week door de politie is overgegaan tot het weghalen van de fietsen die voor het station worden geplaatst. Er staan daar wel bordjes ,,Verboden voor fietsen" maar die zijn dusdanig klein, dat men er gemakkelijk overheen ziet, terwijl voor het station een partij rijwieltegels is aangebracht zonder enige vermelding dat stalling van fiet-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 10