OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag, 18 december 1958, des n.m. om 8 uur. 18 december 1958. 313 Voorzitter: Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig' zijn de leden: mevr. H. van der Meulen-Houwer, mevr. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heren: O. A. Brink, A. C. Hopstaken, P. Kompy P. J. van Kesteren, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden Mr. K. A. F. J. Pliester, Mr. J. W. Rutgers, M. D. aohooq G. M. Schuiten--t^^ maker, Ir. D. Tinbergen, Th. J. H. Verhoeven, H. J. Verkouw, H. D. Vooren, G. J. Willemse, P. Zegwaart en de wethouders J. C. Corver J'Jr'vL/? va£ Lent en Mr. O. H. van Wijk. Secretans: de heer T. M. A De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. //yr- 3/i De heer Verkouw wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Beëdiging gemeente-secretaris. 2. Vaststelling van de notulen der vergadering van 27 november 1958 3. Ingekomen stukken. 4. Aanvrage beschikbaarstelling van gelden ingevolge artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 voor het aanschaffen van gereedschap en inateriaal handenarbeid voor de St. Aloysiusschool v.g.l.o.-afdeling 5 (148) V°°r h6t aanschaffen van 'eerBoeken voor de St. Aloysiusschool 6. Idem voor het maken van een daglichtafscherming van een lokaal in de St. Antonius u.l.o.-school (149). 7. Idem voor het aanschaffen van leermiddelen voor verkeersonderwijs voor de Bosch en Hovenschool en de Nic. Beetsschool (150). 8. Ki ediet voor aanschaffing van leermiddelen voor de openbare scholen (151). 9. Voorlopige vaststelling van het bedrag der uitgaven over 1957 voor het openbaar kleuteronderwijs (152). 10. Looncompensatie in verband met huurverhoging ingaande 1 januari 1959 (152a). 4e Wijziging kindertoelageregeling (152b). 11. 5e Wijziging jaarwedderegeling ambtenaren (153a) Bezoldiging ambtenaren (153b). 12. Benoeming rentmeester van het Grondbedrijf (154) 13. Benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand (155). 14. 9e Wijziging bouw- en woningverordening (156). 15. Inbrengen terrein in het Grondbedrijf (157). 16. Wijziging bebouwingsvoorschriften deel uitmakend van de partiële herziening LI D van het uitbreidingsplan der gemeente Heemstede, regelende de bestemming in onderdelen van het terrein van de buiten- plaats Kennemeroord, aangeduid als „Plan Kennemeroord" (158) 17. Krediet voor het bouwrijp maken van de terreinen van het plan Rivierenbuurt (159). 18. Toepassing algemene bepalingen voor het in bouwexploitatie brengen van gronden door particulieren in de gemeente Heemstede (160).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 1