314 18 december 1958. 19. Aang-aan van een gemeenschappelijke regeling met Haarlem en andere gemeenten inzake vleeskeuringsdienst c.a. (161). 20. Verordening op de Keuringsdienst van slachtdieren, vlees en vlees- waren (162). Verordening betreffende verkoop van paardevlees en buitenlands be- vroren vlees (162a). 21. Opzegging van de gemeenschappelijke regeling met Haarlem en andere gemeenten inzake de zorg geestelijke volksgezondheid (163). 21a. Toekenning erepenning der gemeente (164). 22. Rondvraag. I. BEËDIGING GEMEENTE-SECRETARIS. De Voorzitter verzoekt de secretaris, de heer Van Wingerde binnen te leiden. De heer Van Wingerde legt vervolgens in handen van de Voorzitter de vereiste eden af. Hierna zegt de Voorzitter: „Nog een korte spanne tijds en gij zult het hoge ambt van secretaris dezer gemeente vervulien. Hiermede zal een zeer grote verantwoordelijk- heid op Uw schouders worden gelegd. Ik twijfel er niet aan of gij zult het vertrouwen dat de raad in U gesteld heeft, niet beschamen. Gij weet dat wij allen hoge verwachtingen van U hebben, omdat wij weten dat gij U op deze taak hebt voorbereid en daarvoor dus ten volle berekend zijt. Een grote meerderheid der leden van de raad heeft indertijd aan U haar stem gegeven, maar zij die dit niet gedaan hebben deden dit niet uit persoon- lijke overwegingen zoals U wel weet, maar om andere redenen. Ten aan- zien van Uw persoon waren er geen bezwaren. Ik hoop dat U in de 5 jaren die U gegeven zijn om dit hoge ambt te bekleden, altijd het algemeen be- lang voor ogen zult houden en het vertrouwen van ons allen zult blijven behouden. Zeer hartelijk gelukgewenst." De heer Van Wingerde zegt: ..Burgemeester, ik ben zeer dankbaar dat U mij de gelegenheid wilt geven om in deze vergadering, waarin toch in de regel uitsluitend door U en de leden van de raad het woord wordt gevoerd, een enkel woord te zeggen. In de eerste plaats wil ik U zeer hartelijk bedanken voor de vriendelijke woorden die gij zo juist tot mij hebt gericht. In de tweede plaats wil ik aan de raad mijn erkentelijkheid betuigen voor mijn be- noeming. Ik heb de gemeente al gedurende tal van jaren in verschillende functies naar mijn beste weten en met mijn beste krachten gediend en ik verheug mij dan ook, dat de raad mij waardig heeft gekeurd om in dit hoogste administratieve ambt te worden benoemd. Ik weet dat een zware taak mij wacht. Dit te meer omdat ik de taak zal overnemen van de heer Schelling, waarvan iedereen weet dat hij bijzondere capaciteiten heeft en een bijzonder grote activiteit heeft ontplooid. Ik hoop dat mij de krachten gegeven zullen worden om in goede gezondheid en met de toegewijde hulp van mijn medewerkers, mijn taak tot tevredenheid van de raad, het college van burgemeester en wethouders en ook van U mijnheer de burgemeester, te kunnen vervullen." (applaus) II. VASTSTELDING VAN DE NOTUL.EN DER VERGADERING VAN 27 NOVEMBER 1958. De notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. III. INGEKOMEN STUKKEN. a. Mededeling van gedeputeerde staten d.d. 26 november 1958, no. 174, dat het raadsbesluit van 26 juni 1958, no. 77 ,,4e wijziging van de jaar-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 2