18 december 1958. 315 wedderegeling ambtenaren" bij de minister van binnenlandse zaken c.a. geen bedenking ontmoet. b. goedkeuring door gedeputeerde staten bij besluit van 26 november 1958, no. 103, van het raadsbesluit d.d. 30 oktober 1958, no. 130, „Verlenging termijn van ontruiming onbewoonbaar verklaarde woning Zandvoortse- Iaan 98". c. mededeling van gedeputeerde staten d.d. 19 november 1958 no. 169 dat de gemeente-rekening 1955 door hen is gesioten en de bedrijfsrekenin- gen zijn vastgesteld. d. verslagen van kasopneming en controle administratie over het 4e kwar- taal 1958, van het grondbedrijf, schooiartsendienst en stichting studie- hulp. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders worden de stukken genoemd onder a t/m d voor kennisgeving aangenomen. e. verzoek van het bestuur der Vereniging Bijzondere Protestantse Scho- ien te Heemstede d.d. 27 november 1958, om ingevolge art. 72 der Lager- onderwijswet 1920 geiden beschikbaar te stellen voor het doen ver- vangen van de bestaande veriichting van 5 lokalen van de Bosch en Hovenschool door T.L.-veriichting. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt dit verzoek in hun handen gesteld om preadvies. IV. AANVRAGE BESCHIKBAARSTELLING VAN GELDEN INGE- VOLGE ARTIKEL 72 DER LAGER-ONDERWIJSWET 1920 VOOR HET AANSCHAFFEN VAN GEREEDSCHAP EN MATERIAAL HANDEN- ARBEID VOOR DE ST. ALOYSIUSSCHOOL V.G.L.O.-AFDELING. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder voigno. 147. Aanschaffing gereedschap en materiaal handenarbeid St. Aloysiusschool v.g.l.o.-afdeling. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor het onderwijs zich hier- mede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. V. AANVRAGE BESCHIKBAARSTELLING VAN GELDEN INGE- VOLGE ARTIKEL 72 DER LAGER-ONDERWIJSWET 1920 VOOR HET AANSCHAFFEN VAN LEERBOEKEN VOOR DE ST. ALOYSIUSSCHOOL. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder voigno. 148. Aanvraag geiden aanschaffing leerboeken St. Aloysiusschool. De Voorzitter deeit mede, dat de commissie voor het onderwijs zich hier- mede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteid. VI. AANVRAGE BESCHIKBAARSTELLING VAN GELDEN INGE- VOLGE ARTIKEL 72 DER LAGER-ONDERWIJSWET 1920 VOOR HET MAKEN VAN EEN DAGLICHT-AFSCHERMING VAN EEN LOKAAL IN DE ST. ANTONIUS U.L.O.-SCHOOL, Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 149. Daglichtafscherming lokaai St. Antonius u.l.o-schooi.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 3