i\ismW 18 december 1958. 317 daarom ook niet in een noot aangegeven worden. Spreker zal de ge- vraag-de inlichtingcn alsnog aan de heer Schuitenmaker doen toekomen. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. X. LOON COMPEN S ATIE IN VERBAND MET HUURVERHOGING INGAANDE 1 JANUARI 1959. 4e WIJZIGING KINDERTOESLAGREGELING. Het voorstel met ontwerp-besluiten is opgenomen in de gedrukte stuk- ken onder volgnos. 152a. Looncompensatie in verband met de huurverhoging ingaande 1 januari 1959. 152b. 4e Wijziging kindertoeslagregeling. De ontwerp-besluiten worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XI. 5e WIJZIGING JAARWEDDEREGELING AMBTENAREN. BEZOLDIGING AMBTENAREN. Het voorstel met ontwerp-besluiten is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgnos. 153a- 5e Wijziging jaarwedderegeling ambtenaren. Bezoldiging ambtenaren. De ontwerp-besluiten worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XII. BENOEMING RENTMEESTER VAN HET GRONDBEDRIJF. De voordracht is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 154Benoeming Rentmeester van het grondbedrijf. De heer Zegwaart heeft zich afgevraagd of de functie van rentmeester van het grondbedrijf persé door de gemeente-secretaris moet worden ver- vuld. Spreker zal zich echter niet tegen deze combinatie verklaren omdat Qîiar wel redenen voor zullen zijn. Naar aanleiding van deze voordracht wil speker tot het college de vraag richten om in de vakant zijnde secre- tariaten van commissies zoveel mogelijk ambtenaren te benoemen die nog geen nevenfuncties vervulien en daarvoor geschikt zijn. Het is spreker bekend, dat men dit toch wel een prettige aanvulling van zijn salaris vindt. De heer Verkouw is van mening, dat allereerst gekeken moet worden naar de capaciteiten van de mensen die voor een benoeming in aanmerking komen. De vergoeding van f 66,die voor het vervullen van een secre- tanaat wordt gegeven kan, dunkt spreker, nauwelijks gewicht in de schaal leggen om dit te ambiëren in verhouding tot het werk dat er tegenover staat. De Voorzitter antwoordt, dat burgemeester en wethouders volkomen onderschrijven dat de secretariaten zoveel mogelijk onder de ambtenaren verdeeld moeten worden. Daarbij dient echter niet alleen gelet te worden °P capaciteiten maar ook in het algemeen of de te benoemen ambtenaar werkzaam is op de afdeling wier werk verband houdt met de taak van de commissie. Rekening houdend met deze eisen wordt door burgemeester en wethouders in de vervulling van de secretariaten voorzien. De heer Zegwaart wijst er op, dat hij deel uitmaakt van een bestuur welks secretaris werkzaamheden verricht die geen verband houden met het doel der vereniging. Misschien is dit geval er tussendoor geglipt. Spreker

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 5