18 december 1958. 319 XVII. KREDIET VOOR HET BOUWRIJP MAKEN VAN DE TERREINEN VAN HET PLAN RIVIERENBUURT. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 159. Bouwrijp maken van terreinen van het plan Rivierenbuurt. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. De heer Schuitenmaker zegt, dat in de bijbehorende stukken een post voorkomt van f 250,voor het slopen van een bestaande brug. Spreker vraagt of er al plannen zijn voor een nieuwe brug over de Leidsevaart. Wethouder Van Lent antwoordt, dat het hier betreft het gedeeltelijk slopen van het metselwerk van de bestaande brug, maar verder wordt er aan de brug niets gedaan. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XVin. TOEPASSING ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET IN BOUWEXPLOITATIE BRENGEN VAN GRONDEN DOOR PARTICU- LIEREN IN DE GEMEENTE HEEMSTEDE. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 160. Toepassing algemene bepalingen voor het in bouwexploitatie bren- gen van gronden door particulieren in de gemeente Heemstede. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdeiijke stemming vastgesteld. XIX. AANGAAN VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING MET HAARLEM EN ANDERE GEMEENTEN INZAKE VLEESKEURINGSDIENST c.a. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 161. Gemeenschappelijke regeling inzake de Vleeskeuringsdienst c.a. De Voorzitter deelt mede, dat de commissies voor de financiën en voor de volksgezondheid zich hiermede kunnen verenigen. De heer Willemse zegt, dat in het 3e lid van artikel 4 wordt gesteid, dat de bestaande slachtpiaats niet mag overgaan in andere handen dan van echtgenoten of kinderen van de oorspronkelijke houders. In lid 4 van dat artikel wordt echter de mogelijkheid geschapen tot het verbouwen, ver- plaatsen of uitbreiden van bestaande of het oprichten, hebben en gebrui- ken van nieuwe slachterijen ten dienste van de lokale behoefte. Volgens dit lid bestaat dus de mogelijkheid om een bestaande slechtplaats in andere handen te doen overgaan dan van echtgenote of kinderen van de oorspronkelijke houder. Spreker kan zich voorstellen dat in het geval bedoeld in het derde lid ook van een lokale behoefte zou kunnen worden gesproken. Spreker vraagt of het mogelijk is een dergeiijke uitzondering ook in het derde lid in te lassen. De heer Schuitenmaker vraagt, omdat hier sprake is van verdeling van gelden over 5 gemeenten, of het geen aanbcveling verdient om een accoun- tant in te schakelen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 7