ZAAKSGEWIJZE KLAPPER op de besluiten en notulen van de openbare vergaderingen van de raad der gemeente Heemstede over 1961. BESTUUR VAN DE GEMEENTE INDELING ONDERWERPEN Blz. 1. Instellmg', ontwikkeling 4 2. Betrekkingen tot andere lichamen 4 3. Rechtspositie 4 4. Eigendommen Algemeen 4 Aankoop, stichting, schenking, onteigening, verbetering 4 Verkoop 5 Verhuur 5 5. Financiën Algemeen 5 Financiële verhouding tussen rijk en gemeenten 5 Gemeente-begroting 5 Gemeente-rekening 6 Financieel beheer 6 Belegging van gelden 6 Rekening-courant 6 Controle 6 Geldlening en kasgeldlening 6 Subsidie 6 6. Renodigdheden, statistieken, efficiency 7 7. Lichamen, organen, instellingen en functionarissen Gemeenteraad 7 Burgemeester en Wethouders 7 Burgerneester 7 Secretaris en ontvanger 7 Ambtenaren van de burgerlijke stand 8 N.V. Bank voor Ned. Gemeenten 8 8. Personeel Aanstelling, ontslag, jubileum 8 Rechtspositie 8 Bezoldiging 8 Andere aangelegenheden het personeel betreffende 9 9. Bedrijven, diensten, stichtingen, fondsen Gas-, duinwater- en elektriciteitsbedrijven (algemeen) 9 Gasbedrijf 9 Duinwaterbedrijf 9

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 1