OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag, 26 januari 1961, des v.m. om 9 uur met voortzetting op vrijdag 27 januari 1961 des nam. om 2 uur. 26 januari 1961. 1 Voorzitterde heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. Cohen-Koster, mevr. H van der Meuien-Houwer, en de heren O. A. Brink, A. C. Hopstaken, P. Kemp, P. J. van Kesteren, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. K. A P J. Pliester, Mr. J. W. Rutgers, M. D. Scheer, G. M. Schuitenmaker, Th. J. H. Verhoeven, H. J. Verkouw, H. D. Vooren, G. J. \Vi 11 ense, P. Zegwaart en de wethouders J. C. Corver, B. J. van Lent en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer A. van Wingerde. Afwezig met kennisgeving: Mevr. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Verkouw wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA 1. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 24 november 1960 en 15 december 1960. 2. Ingekomen stukken. 3. Vaststelling gemeente-begroting en bedrijfsbegrotingen voor het dienstjaar 1961 met bijbehorende begrotingswijzigingen (1). Subsidie-voorstel 1961 (la). 4. le Wijziging van de verordening op de heffing van een straatbelas- ting (2). 5. a. 16e Wijziging verordening prijzen gas, duinwater en elektriciteit. b. Wijziging gas-, duinwater- en elektriciteitsverordening (3). 6. Beschikbaarstelling bedrag per leerling in 1961 voor openbaar onder- wijs (4). 7. Vaststelling getal wekelijkse lesuren vakonderwijs aan openbare scho- len (5). 8. Beschikbaarstelling bedrag: per leerling in 1961 voor bijzonder voort- gezet gewoon lager onderwijs (6). 9. Beschikbaarstelling bedrag per leerling in 1961 bijzonder buitengewoon lager onderwijs (7). 10. Voorschot vergoedingen bedoeld in artikel 73 der Kleuteronderwijs- wet over 1960 (8). 11. Vaststelling exploitatievergoeding voor bijzondere kleuterscholen over 1956 (9). 12. Vaststelling exploitatievergoeding voor bijzondere kleuterscholen over 1957 (10). 13. Vaststelling exploitatievergoeding voor bijzondere kleuterscholen over 1958 (11). 14. Vaststelling exploitatievergoeding voor bijzondere kleuterscholen over 1959 (12). 15. Voorschot vergoeding 1960 Prinses Beatrixschool (13). 16. Aanvrage beschikbaarstelling van gelden ingevoige artikel 72 der

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 1