OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 23 februari 1961 des nam. om 4 uur. 23 februari 1961. 133 Voorzitterde heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. Cohen-Koster, mevr. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heren O. A. Brink, A. C. Hopstaken, P. Kemp, P J van Kesteren, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. K. A. F. J. Pliester Mr J. W. Rutgers, M. 0. Scheer, G. M. Schuitemaker, H. J. Ver- kouw, H. D. Vooren, G. J. Willemse, P. Zegwaart en de wethouders J. C. Corvér, E. J. van Lent en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer A. van Wingerde. Afwezig met kennisgevingmevr. H. van der Meulen-Houwer en de heer Th. J. H. Verhoeven. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer van Kesteren wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Ingekomen stukken. 2. Voorschot exploitatievergoeding 1961 bijzondere scholen (2t>G 3. Voorschot vergoeding vakonderwijs 1961 bijzondere scholen (27). 4. Voorschot vergoeding vakonderwijs 1961 voortgezet gewoon lager on- derwijs (28). 5. Voorschot exploitatievergoeding 1961 buitengewoon lager onderwijs (29). 6. Voorschot op vergoeding 1961 boventallig onderwrjzend personeel 7. Vaststelling partiële herziening XXXIII A van het uitbreidingsplan-in- onderdelen XXXin der gemeente Heemstede, regelende de bestemmmg van een binnenterrein aan de Meerweg (31). 8. Vaststelling statuten stichting „Stichting Heemsteedse Sportparken (32) 9. Onteigening van een perceel grond in de Rivierenbuurt (33). 10. Verkoop grond Herman Heijermanslaan/Jacq. Perklaan (34). 11. Verkoop grond Industrieterrein (35). 12. Aankoop strookje grond naast het Gezondheidshuis (36). 13. Aankoop grond aan de Van Merlenlaan (37). 14. Benoeming leden van de eommissie tot wering van schoolverzuim (38) 15. Benoeming leden en plaatsvervangend lid van de welstandscommissie (39) 16. Benoeming van een onderwijzer aan de Crayenesterschool (40). 17. Aangaan geldlening met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeen- ten groot f 332.000,- (41). 18. Rondvraag. I. INGEKOMEN STUKKEN. a. verslagen van kasopneming en controie administratie over het 4e kwai- taal 1960: legeskas 6e afdeling; voorschotkas en kostwinnersvergoe- dingen 6e afdeling; openbare leeszaal en blibliotheek; openbare werken. b. mededeiing van burgemeester en wethouders d.d. 25 januari 1961, dat

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 1