49 2e Afd. 27 april 1961. BRANDBLUSAPPARATEN BOSCH EN HOVENSCHOOL EN NICOLAAS BEETSSCHOOL. De Raad der gemeente Heemstede; gezien de onder dagtekening van 8 april 1961 ingekomen aanvraag van het Bestuur der vereniging Bijzondere Protestantse Scholen alhier, om beschikbaarstelling van gelden krachtens artikel 72 der Lager-onderwijs- vvet 1920 voor het aanschaffen en plaatsen van enkele brandblusapparaten in de Bosch en Hovenschool en in de Nicolaas Beetsschool; overwegende, dat op genoemde scholen geen brandblusapparaten of andere middelen ter bestrijding van brand aanwezig zijn; dat het noodzakelijk moet worden geacht, dat zodanige apparaten voor onmiddellijk gebruik ter beschikking staan; dat de aanvraag aan de gestelde voorschriften voldoet en dat bij inwil- liging de normale eisen, aan het geven van lager onderwijs te stellen, niet worden overschreden; gelet op de bepalingen der L.ager-onderwijswet 1920 en op de uitvoe- ringsvoorschriften daarvan; BESLUIT: de aanvraag in te wiiligen. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 27 april 1961. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 1