OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 27 april 1961 des avonds om 8 uur. 27 april 1961. 168 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. Cohen-Koster, mevr. H. van der Meulen-Houwer, mevr. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heren O. A. Brink, A. C. Hopstaken, P. Kemp, P. J. van Kesteren, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. K. A. F. J. Pliester, Mr. J. W. Rutgers, M. D. Scheer, G. M. Schuitenmaker, Th. J. H. Verhoeven, H. J. Verkouw', H^ D. Vooren, G. J. Willemse, P. Zegwaart en de wethouders J. C. Corver, E. J. van Lent en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer A. van Wingerde. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Willemse wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 23 februari en 23 maart 1961. 2. Ingekomen stukken. 3. Aanvrage beschikbaarstelling van gelden ingevolge artikel 72 der L.o.- wet 1920 voor de aanschaffing van brandblusapparaten Bosch en Ho- venschool en Nicolaas Beetsschool (49). 4. Aanvrage beschikbaarsteliing van gelden ingevolge artikel 72 der L.o.-wet 1920 voor vloerbedekking, meubilair, rijwielstalling en ver- lichting Nicolaas Beetsschool (50). 5. Aanvrage beschikbaarstelling van gelden ingevolge artikel 50 der Kleuteronderwijswet voor verbetering vloeren St. Antonius-kleuter- school (51). 6. Krediet voor aanschaffing meubilair Bronsteeschool (52). 7. Krediet voor voorzieningen en aanschaffing meubilair Voorwegschool, Dreefschool en Crayenesterschool (53). 8. Krediet voor verbetering verlichting Adriaan Pauwlaan (54). 9. Wijziging overeenkomst inzake gaslevering aan Vogelenzang (55). 10. Krediet voor aansluiting aan elektriciteitsnet N.V. P. Nelis en Zoon's Bloembollenkwekerij en -handel (56). 11. Verkoop strookjes grond langs Crayenestervaart (57). 12. le Wijziging regelen controle op geldelijk beheer en boekhouding van rekenplichtige ambtenaren (58). 13. Aankoop grond aan de Glipperweg ten zuiden van de Glip ten behoeve van woningbouw (59). 14. Krediet voor herstel van perceel Glipper Dreef 195 (60). 15. Wijziging gemeenschappelijke regeling vleeskeuringsdienst (61). 16. Wijziging straatnaam Industrieterrein (62). 17. Aanvaarding schenking Brussels wandtapijt (63). 18. Verkoop grond Herman Heijermanslaan/Jacques Perklaan (64). 19. Onbewoonbaarverklaring perceel Kerklaan 51 (65). 20. Rapport invoering vijfdaagse werkweek (66). 21. 2e Wijziging Legesverordening (67). 22. Openstelling bureau van de burgerlijke stand (68). 23. Onteigening grond Rivierenbuurt (69).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 1