70 2e afd. 25 mei 1961 GYMNASTIEKMATERIAAL OPENBARE SCHOLEN. Aan de Raad, Verschillende toestellen in de gymnastieklokalen in de Voorweg-, Dreet- en Bronsteeschool verkeren in zodanjge staat, dat vervanging wegens slij- tage noodzakelijk is. Tevens behoort, om te kunnen voldoen aan de gewij- zigde opvattingen en inzichten met betrekking tot de inrichting van ge- noemde lokalen enig nieuw materiaal te worden aangeschaft, terwijl aan- vulling van materiaal in verband met de buitensporten eveneens nodig is. Hiermede wordt bereikt, dat meerdere leerlingen dan thans tegelijk van de toestellen gebruik kunnen maken of aan de spelen kunnen deelnemen, waardoor het onderwijs in de lichamelijke oefeningen nog beter tot zijn recht komt. De kosten van de aanschaffingen zijn hieronder per school vermeld Voorwegschool Aangeschaft behoren te worden: 1. een 3 delige „staalrolrek installatie" 2. klim- en klauterramen 3. een turnmat 4. 2 zweedse banken 5. 2 trektouwen 6. buitenspel- en klein speelmateriaal. De totale kosten worden begroot op rond 5350, Dreefschool Voor deze school behoort te worden aangeschaft: 1. een tremplin veerplank 2. een 3 delige „staalrolrek installatie" 3. klim- en klauterramen 4. 5 turnmatten 5. 8 stalen honkbalpalen 6. een volleybal installatie 7. buitenspelmateriaal. Qok behoren de ringstellen te worden veranderd. De totale kosten wor- den geraamd op rond 5775, Bronsteeschool Aangeschaft behoren te worden 1. klim- en klauterramén 2. een 3 delige ,,staaIrolrekinstallatie" 3. 2 bruggen 4. een lange mat 5. een stel springstandaards 6. 2 zweedse banken 7. een voileybalinstallatie 8. 4 stel ringen 9. verder klein materiaal, ballen en oefenstokken. De totale kosten bedragen voor deze school rond 8850, Voor bovengenoemde aanschaffingen is overleg gepleegd met de consu- lent voor de lichamelijke oefeningen in de inspectie Amstelveen, die zich

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 1