29 juni 1961 229 worden een centrale loonadministratie onder te brengen. Dat zijn van die gedachten die spreker graag eens aan het college voor wil leggen. Spreker doet dat op dit moment, omdat er al een ontwerp voor een verbouwing van de gasfabriek is geweest, hetwelk te duur uitkwam, maar waarvoor het honorarium van de architect natuurlijk betaald zal moeten worden, en om te voorkomen dat dit zich zal herhalen. Indien een en ander zo tot stand zou komen, zou men over het gebouw van openbare werken voor andere gemeentelijke doeleinden kunnen beschikken. Spreker denkt hierbij aan onderwijs en sportbeoefening. Men zou het gebouw ook kunnen ver- kopen en dan brengt het ook nog wel aardig wat op, want voor zo'n ge- bouw op dat punt zijn in deze tijd zeker heel veel liefhebbers te vinden. Het voorstel zelf vindt spreker een magnifieke noodoplossing. Wethouder van Wijk zegt, dat de gedachte van de heer Zegwaart om geen nieuwe lap op een oud kleed te zetten, ook al tot het college is door- gedrongen. Aanvankelijk heeft het naarstig bezien of de oude gebouwen nog kunnen worden opgelapt tot behoorlijk bruikbare kantoorruimte. Als zo vaak blijkt ook hier weer dat verbouwen wel zo duur is als nieuw- bouw en als men verbouwd heeft, blijkt, dat men nog lang niet heeft wat men zou willen hebben en dat men zo'n beetje in het oude blijft. Wat dat betreft staan burgemeester en wethouders volkomen achter de idee van de heer Zegwaart om de oude boel te slopen. Wellicht kan dan van het vrijkomende terrein nog eens industrieterrein worden gemaakt. Mogelijk zou er ook een bedrijf kunnen worden gevonden, dat nog niet zo ver is met zijn ervaringen om van oud nieuw te maken als de gemeente Heemstede, en welk bedrijf dit terrein met opstallen wil kopen en dan is de ge- meente er ook vanaf. Wat een eventuele toekomstige concentratie van de bedrijven betreft, is spreker van mening, dat men in nieuwe gebouwen niet gauw teveel ruimte heeft het is vandaag al eerder uitgesproken in ander verband en dat het te bouwen kantoor wel zo moet worden opgezet, dat het in elk geval ruim en licht is. Spreker gelooft, dat in de toekomst nog wel eens concentratie kan plaats vinden. Om nu al zodanig te bouwen dat daar al direct op grotere schaal rekening mee wordt gehouden, zal vrij hoge kosten met zich brengen. Spreker weet niet of dat nog niet wat te vroeg is. In elk geval zal het college de gedachte dat sommige diensten of delen van diensten zouden kunnen worden samengetrokken bijv. met één loonadmi- nistratie en grote boekhoudmachines die voor meerdere bedrijven te ge- bruiken zijn, bij de ontwikkeling en uitwerking van de plannen in deze, onder ogen zien. De Voorzitter merkt op, dat de plaats die aan de Cruquiusweg open- blijft nadat het politiebureau zal zijn gebouwd, te klein is om daar even- tueel een groot gebouw neer te zetten. De heer Zegwaart wijst er op, dat er bij de plannen rekening kan worden gehouden, dat er later nog een verdieping op zou moeten. De Voorzitter antwoordt, dat er in ieder geval aan het gesprokene door de heer Zegwaart aandacht zal worden besteed. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XV. KREDIET VOOR HET BOUWRIJP MAKEN VAN EEN TERREIN GELEGEN BINNEN DE HERZIENING VAN HET UITBREIDINGS- PLAN-IN-ONDERDELEN „PLAN RIVIERENBUURT EN IPENRODE" Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 88. Bouwrijp maken van terreinen van het plan „Rivierenbuurt en Ipen- rode".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 11