232 29 juni 1961 vermeerderinS van 3.956,40 en een vermindering van 290 044,72 en voor de kapitaaldienst in inkomsten en uiteaven een ver meerdering van 54.198,15. een ver Besluit no. 1 tot wijziging van de begroting van het grondbedriif 1960 va?gfV7e34!Z°0r d8 gewone dîenst in baten en Iasten een vermeerdering van f 804 i 83" V°°r d+e kaPltaaldienst in inkomsten een vermeerdering en ln Ultgaven een vermeerdering van 813 274 67 en een vermindering van 9.078,84. 010.^11,01 eneen Besluit model D no. 6 tot wijziging van de g-emeente-begroting 1961 verm?nderingVvan fl en mede Sn'vlr^i/en" d° COmmissie voor de financiën -ieil hier- Qo/ru,PlieSter ZCgt'. dat wordt worgesteld om de subsidie en contributie k d verse yeremgmgen en mstellmgen te verhogen met 1600,—. Blij- ens de toelichtmg îs dat nodig voor verhoging van het subsidie aan de meenSTot fa3nan Wlt"Geie Kruis en de Diaconie der Hervormde Ge- meente tot 30,— per verzorgmg. In de begroting 1961 is voor de Diaconie der HervormâeGemeente te Haarlem /700,— begroot en voor het Wit- e e Kruis te Haariem 2500,Het is spreker opgevallen, dat in deze begrotmgswijz.ging een uitvoerige toeiichting iigf over eén post van 850 die vandaag behandeld is, terwijl de toelichting over de verhoging Voorheen°werd0f 2n VereniSin£en voor kraamverzorging erg summie? is Voorheen werd 20,— per verzorging gesubsidieerd, terwiji nu 30 is îtgetrokken Spreker vraagt hoe een en ander wordt verdeeld AIs 'spre- ker het goed begnjpt, zijn in de post van /2500,— voor het Wit-Gele Kruis ook nog andere vergoedingen begrepen. Wethouder Corver antwoordt, dat deze zaak bij de begrotingsbehan- bekeken Aan^T' 'S l°f toe^eze^ dat deze P°st nader zou worden bekeken. Aan de hand van de concrete cijfers is dit gebeurd, waarbii bur- hedî-a'ï en wethouders tot de conciusie zijn gekomen, dat het geraamde bedrag onvoldoende was en verhoogd moest worden. valkgest'cld01'15^0810^611 WOrden vervoi&ens zonder hoofdelijke stemming XVIII. RONDVRAAG. Tijden gasdrukvermindering vraagtof'datalgebeurd 1/° Z°U W°rden gebracht' Spreker Wethouder van Wijk antwoordt, dat voor zover hem bekend, na de be- grotmgsvergadering aan de bedrijven is doorgegeven alles wat door te geyen was en wat moest gebeuren. Spreker wil nog wel eens nagaan wat hij toen heeft beloofd en of dat is nagekomen. Wachtkamer bureau huisvesting beFh„r!^,y°0rentVraagt.' °f h6t mo&ei«k is- dat aan de wachtkamer van het bureau huisvesting îets gedaan wordt. ii^6ahfUder Van- Lent WU dit gr(Lag eens bekiJken. Wel is het de bedoe- m^t' het feitZOd^f b'gf mogeIlik aan deze afdeiing wordt gedaan, in verband met het feit, dat het perceel toch moet worden afgebroken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 14