29 juni 1961 233 Zandvervoer. De heer Schuitenmaker is het na zijn vakantie weer extra opgevallen, dat op de Heemsteedse Dreef zoveel stuifzand, afkomstig van zandauto's, ligt, welk zand in de tuinen stuift. Spreker heeft in België gezien, dat zand- auto's zijn afgedekt met een zeil. De zandvervoerders hebben allemaal prachtige nieuwe wagens maar tegen het stuiven doen zij niets. Mogelijk kan hiervoor bij T.N.O. advies worden gevraagd. De Voorzitter antwoordt, dat deze moeilijke kwestie al meerdere malen in de raad ter sprake is gekomen. Burgemeester en wethouders zullen hieraan wederom aandacht schenken. Mr. Kutgers oppert het denkbeeld zich hierover te verstaan met de offi- cier van justitie. Mogelijk dat hij enige suggesties kan doen voor aan- vulling van de algemene politieverordening. De Voorzitter gelooft niet dat het openbaar ministerie hierin kan wor- den gemoeid. Men kan z.i. niet tegengaan dat zandauto's door de gemeen- te rijden. Het is alleen de vraag of burgemeester en wethouders nadere voorwaarden kunnen stellen ten aanzien van de afdekking van geladen zandauto's. Spreker heeft reeds eerder gezegd, dat hij indertijd hierover een bespreking heeft gehad met Ir. Beaumont van de Amsterdamse Waterleiding, die hem toen heeft toegezegd, dat hij al het mogelijke zou doen om te bewerken, dat de zandauto's niet zo vol worden geladen en dat er een achterklep aan de auto's zou worden aangebracht, waardoor het stuiven zoveel mogelijk wordt beperkt. Desalniettemin is er niets ver- anderd. Spreker meent, dat een paar maanden geleden nog een brief is geschreven aan de directie van de Amsterdamse waterleiding waarin ge- vraagd is of op de wijze van zandvervoer kon worden toegezien. Spreker gelooft, dat daarop nog geen antwoord is gekomen. Burgemeester en wethouders zullen alsnog aandacht aan deze zaak schenken. Wachthuisjes De heer Schuitenmaker zegt, dat bij de begroting ook ter sprake is ge- weest het plaatsen van een paar wachthuisjes voor buspassagiers bij halten waar doorgaans veel mensen wachten nl. aan de Koediefslaan/ Bronsteeweg en bij de IJzeren brug. Straks komt de winter weer en dan staan de mensen nog steeds onbeschut. Spreker vraagt of er voor die tijd nog wat wordt ondernomen. De Voorzitter antwoordt, dat deze zaak nog in onderzoek is bij het eollege. De politie ontraadt ten sterkste om een wachthuisje te dicht bij de kruising Lanckhorstlaan/Bronsteeweg te plaatsen. Ten aanzien van een wachthuisje bij de IJzeren brug is de eerste indruk, dat het uitermate moeilijk zal zijn daar een wachthuisje te bouwen. De heer Schuitenmaker wijst er op, dat aan de halte Koediefslaan op bepaalde uren veel personeel van wasserijen staat te wachten, terwijl °ok heel veel oudere dames van deze halte gebruik maken. De daar ge- vestigde winkeliers vinden het helemaal niet prettig dat de wachtenden bij slecht weer in hun portieken staan. De Voorzitter, zegt, dat als daar een wachthuisje zou komen, de bus- halte meer naar de wegkruising zou moeten worden verplaatst, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Men moet met al de facetten rekening houden die zich hierbij voordoen. Deze zaak is echter nog in on- derzoek. Van de uitslag zal mededeling worden gedaan. Parkeerruimte Valkenburgerplein De heer Schuitenmaker herinnert aan zijn gestelde vraag inzake het maken van parkeerruimte op het Valkenburgerplein.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 15