234 29 juni 1961 Wethouder Van Lent antwoordt, dat het college van menine is dat het wel heei erg jammer zou zijn als het prachti|e ValkTnbÛrferplein zou fliitn p V6n door in het plantsoen parkeerruimte te maken voor haven gem er ®n Wethouders wiIlen bestaande toestand hand- aevaarhikrzntnerw«nftH Aat Zg?" insteek-Parkeerplaatsen daar uitermate latln achterui't Thrie r aUt°'S' als zlj de insteek willen ver- ten, achteruit njden. Buitendien zou het aanzien van het Valkenbur- gerplein zeer worden geschaad. vaiaenDur Statistiek be^rotiniief«eer.Z^gt' altljd Seïnteresseerd te zijn in statistieken. Bij de over gesproken, dat door de gemeenten in Zuid-Kenne- merland wordt gestreefd naar het uitgeven van uniforme statistische ge- gevens. Spreker vraagt hoe het daarmee staat. ge De V oorzitter antwoordt, dat hierover tussen de betrokken gemeenten toTaüst"kmmg 18 Dlt b6treft 6Chter het uitSeven van een Mr. Pliester hoopt op spoedige verschijning daarvan. Banken De heer Verkouw zegt, dat de enige aan het wandelpad langs het Spaar- ne staande bank ter ziele is. Spreker heeft zich veroorloofd daarover de directeur van openbare werken op te bellen waarbij hij tevens gevraagd eeft of misschien langs dit mooie wandeipad wat meer banken konden worden geplaatst. Het resultaat is geweest, dat er nu 4 banken staan initiatief. dlrecteur van °Penbare werken huide brengen voor diens D,f v'oorzltter zou bet willen omdraaien en hulde willen brengen aan het zijn gëplaatst.S bCWCrkt heeft' dat er zonder krediet 4 banken De heer Verkouw verlaat de vergadering. Verkoop woningwetwoningen Mevr. Vm der Meulen heeft tot haar verbazing gehoord dat in het wonirip-wct maand een en(ïuête is gehouden onder de béwoners van koon hn°nmgen °VZr de Vraag of zij belangstelling hadden voor aan- koop van hun woning. Naar haar gevoelen is het houden van deze enquête wel zeer sterk m tegenstelling met hetgeen burgemeester en wethouders în de mei-vergadering aan de raad hebben gerapporteerd. In dit rapport erd met veel duidelijke en steekhoudende argumenten betoogd dat bur- gemeester en wethouders tegen verkoop van woningwetwoningen ziin bh[kt dSatrerVl;aaff Hhat UU eigenlijk de be(ioeling: van deze enquête is. Als blijkt dat er liefhebbers voor het kopen van deze woningen zijn gaan bur- looXnen?611 Weth0Uders dan de inhoud van hun rapport'geheel ver- Wethouder Van Lent antwoordt, dat, toen deze zaak in een vorige ver- gadermg aan de orde was, spreker namens het college heeft gezegd, dat burgemeester en wethouders voor de verkoop van deze woningen niet zo bmtengewooii veel voelden. De aandrang die van verschilS ^den uit de raad îs uitgeoefend om te onderzoeken welke mogelijkheden er op dit terrein lagen, heeft tot gevolg gehad, dat het colle|e heeft besloten fenhff„qU^hehhC h0Uden' uiteraard geheel vrijblijvend. In de circulaire aan belangbebbenden is uitdrukkelijk vermeld, dat dit onderzoek nog geen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 16