29 juni 1961 235 verdere gevolgen zal hebben, maar dat het college alleen graag een in- zicht heeft hoe men over deze zaak denkt. De uitslag van de enquête zullen burgemeester en wethouders t.z.t. ter kennis van de raad brengen. Mevr. Van der Meulen kan niet anders zeggen, dan dat zij het houden van de enquête na het rapport van burgemeester en wethouders onlo- gisch vindt. De Voorzitter zegt, dat het hier een beleidskwestie van burgerheester en wethouders betreft. Ondanks het feit, dat het college in grote meer- derheid niet geporteerd is voor verkoop van woningwetwoningen heeft het toch een onderzoek willen instellen naar de belangstelling die hier- voor bestaat. Mr. Butgers apprecieert het initiatief van burgemeester en wethouders bijzonder. Hij wacht met zeer grote belangstelling de uitslag van de en- quête af. De heer Schuitenmaker vraagt hem een exemplaar van het enquete- formulier te zenden. Verkeer ventweg Zandvoortselaan. Mevr. Cohen heeft in een vorige vergadering de aandacht gevraagd voor de zuidelijke ventweg in de Zandvoortselaan. Aan de oostelijke inrit heeft tot voor kort een bord gestaan, aangevende een inrijverbod. Dat bord is verdwenen vermoedelijk omdat het zo vanzelfsprekend lijkt, dat daar niemand inrijdt. Het blijkt echter, dat onverlaten dit toch doen het- geen tot gevaarlijke situaties aanleiding geeft. Spreekster zou het inrij- verbod willen handhaven. De voorzitter zal dit nader onderzoeken. Verbetering Kerklaan De heer Zegwaart wil nog even terugkomen op een door hem gestelde vraag in de vorige raadsvergadering, n.l. over het verplaatsen van een lichtmast staande voor het nieuwe voetpad boven de vallei in de Kerklaan. Spreker is achteraf-gebleken, dat de paal ten tijde van het stellen van zijn vraag al reeds wjjisverplaatst. Hij wil daar zijn dank voor betuigen. Hierna sluit dë voorzitter de vergadering. De secret De voörzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 17