OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 29 juni 1961 des avonds om 8 uur. 29 juni 1961 219 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. Cohen-Koster, mevr. H. v. d. Meu- len-Houwer, mevr. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heren O.A. Brink, A. C. Hopstaken, P. Kemp, P. J. van Kesteren, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. K. A. P. J. Pliester, Mr. J. W. Rutgers, M. D. Scheer, G. M. Schuitenmaker, Th. J. H. Verhoeven, H. J. Verkouw, H. D. Vooren, G. J. Willemse, P. Zegwaart en de wethouders E. J. van Lent en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer drs. J. T. van Stegeren, loco-secretaris. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Verhoeven wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststeliing notulen der vergadering van 25 mei 1961. 2. Ingekomen stukken. 3. Vaststelling vergoeding over 1959 aan bijzondere scholen (76). 4. Vaststelling vergoeding vakonderwijs over 1959 (77). 5- Vaststelling vergoeding vakonderwijs voortgezet gewoon lager onder- wijs over 1959 (78). 6. Vaststelling vergoeding over 1959 bijzonder buitengewoon lager on- derwijs (79). 7. Vaststelling vergoeding vakonderwijs bijzonder buitengewoon lager on- derwijs over 1959 (80). 8. Uitkeringen-ineens aan het gemeentepersoneel over het tijdvak van 1 april 1960—1 juli 1961 (81). 9. 9e Wijziging jaarwedderegeling ambtenaren (82). 10. Voorbereiding herziening uitbreidingsplannen (83). 11. Krediet voor de bouw van een politiebureau aan de Cruquiusweg (84). 12. Subsidie aan de Stichting Clubhuis Heemstede van het Nederlands Padvindsters Gilde (85). 13. Krediet voor de stichting van kleedruimten met douches in het ge- meentelijk sportpark (86). 14. Krediet voor uitbreiding van de kantoorruimte van de gemeente gas-, duinwater- en elektriciteitsbedrijven (87). 15. Krediet voor het bouwrijp maken van een terrein gelegen binnen de herziening van het üitbreidingsplan-in-onderdelen „Plan Rivieren- buurt en Ipenrode" (88). 16. Verkoop grond aan de Dinkellaan (89). 17. Wijzigingen gemeente-begroting en bedrijfsbegrotingen 1960 en ge- meente-begroting 1961. 18. Rondvraag. I. VASTSTELLING NOTULEN DER VERGADERING VAN 25 MEI '61 Overeenkomstig het voorstel van de heer van Kesteren wordt, zonder hoofdelijke stemming, besloten, in de laatste regel van de 2e alinea van blz.212 in plaats van „juni" te lezen „juli".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 1