220 29 juni 1961 II. INGEKOMEN STUKKEN a. goedkeuring door gedeputeerde staten bij besluit van 7 juni 1961, no. 285, van het raadsbesluit d.d. 25 mei 1961, no. 73 ,,Verkoop grond van industrieterrein aan de Nijverheidsweg". b. idem bij besluit van 24 mei 1961, no. 315, van de raadsbesluiten d.d. 27 april 1961, no. 57 ,,Verkoop strookjes grond langs Crayenestervaart" en d.d. 27 april 1961, no. 63 „Aanvaarding schenking Brussels wand- tapijt". c. idem bij besluit van 24 mei 1961, no. 30, van het raadsbesluit d.d. 27 april 1961, no. 58 ,,le Wijziging regelen controle op geldelijk beheer en boekhouding van rekenplichtige ambtenaren". d. idem bij besluit van 17 mei 1961, no. 89, van het raadsbesluit d.d. 24 november 1960, no. 162 „Verlenging ontruimingstermijn onbewoon- baar verklaarde woningen". e. goedkeuring bij Koninklijk besluit d.d. 9 juni 1961, no. 18, van het raadsbesluit d.d. 27 april 1961, no. 67 ,,2e Wijziging legesverordening". f. verslagen van kasopneming en controle administratie le kwartaal 1961: sportparken en zwemvijvers; grondbedrijfsociale zaken; fonds ar- mengoederen. 2e kwartaal 1961: grondbedrijfsociale zaken; fonds armengoederen; gemeente-ontvan- ger; stichting studiehulp; schoolartsendienst; hoofdinspecteur van po- litie; openbare werken. De heer Verkouw zegt, dat in het verslag van kasopneming van het 2e kwartaal van het Grondbedrijf de volgende opmerking voorkomt: ,,De N.Vheeft niet aan haar verplichting voldaan tot afbetaling van de koopsom van een stuk grond van het industrieterrein. De laatste be- taling heeft plaats gevonden op 26 augustus 1960". Spreker vraagt de volgende keer weer dit verslag van kasopneming bij de stukken te voegen en daarbij een toelichting over deze zaak te geven. De Voorzïtter zegt dit toe. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders worden de stukken genoemd onder a tot en met f, zonder hoofdelijke stemming, voor kennisgeving aangenomen. g. verzoek van J. W. Duyff, vakonderwijzer in de lichamelijke oefening aan de Bronsteeschool d.d. 26 april 1961, hem met ingang van 1 sep- tember 1961 ontslag uit die functie te verlenen. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wordt, zonder hoofdelijke stemming, besloten het gevraagde ontslag eervol te verlenen met ingang van een door hen te bepalen datum. h. nota van burgemeester en wethouders inzake invoering vijfdaagse werkweek en arbeidstijdverkorting per 1 juli 1961. De heer Zegwaart zal naar aanleiding van deze nota niets zeggen om- dat hij weet, dat er over deze materie tussen de vertegenwoordigers van de vakorganîsaties en de ambtenarenorganisaties op dit ogenblik bespre- kingen worden gevoerd. Het moet niet onmogelijk worden geacht, dat spre- ker later nog eens op deze nota terug zal komen. Mr. Pliester heeft gelezen, dat het bureau van de burgerlijke stand op zaterdag open zal zijn van 910 uur. Enige tijd geleden zijn de kosten van het trouwen op zaterdag op 200,gebracht. Het lijkt spreker toch wel zeer ver gaan, dat, wanneer iemand op zaterdag wil trouwen, hij ook nog gedwongen wordt de tijd tussen 9 en 10 uur aan te houden. Hij heeft

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 2