29 junl 1961 221 zicfc daaromtrent gewend tot het bureau van de burgerlijke stand. Hem is toen geantwoord, dat men op zaterdag voor f 200,kan trouwen, mits het vöör half 1 gebeurt. Spreker zou graag zien, dat dit in de notulen werd vastgelegd. De Voorzitter antwoordt, dat de heer Pliester juist is ingelicht. Voor aangiften van geboorten en overlijden is het bureau van de burgerlijke stand open van 910 uur. Trouwen kan men op zaterdag zowel voor- als namiddags. Vôôr half 1 betaalt men dan f 200,en na half 1 300, De heer Verkouw zegt, dat de invoering van de 5-daagse werkweek vooral voor de gemeente-bedrijven in de aanvang met enige moeilijk- heden zal gepaard gaan. Spreker zou aan de wethouders die dit in het bij- zonder aangaat, willen vragen om de bedrijfshoofden te instrueren de nieuwe regeling met de nodige soepelheid toe te passen en als het enigs- zins mogelijk is alles op alles te zetten om de bestaande middagpauze te handhaven. Wethouder Van Wijk geeft toe, dat in het begin soepelheid zal moeten worden betracht. Er is al heel wat gepast en gemeten om deze zaak voor elkaar te krijgen, waarbij ook het college van mening is, dat zoveel mo- gelijk de middagpauze moet worden gehandhaafd. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met zomer- en wintermaanden. Brief van burgemeester en wethouders inzake contingent woningwet- woningen over 1961. Mevr. van der Meulen begrijpt wel, dat bij deze regeling van hogerhand, burgemeester en wethouders niet anders kunnen doen dan de voorschrif- ten volgen. Zij vindt het toch wel erg teleurstellend, dat dit jaar maar 23 woningwetwoningen zullen kunnen worden gebouwd. Er zijn nog steeds eni- ge onbewoonbaar verklaarde woningen voor welker bewoners nog geen op- lossing is gevonden, terwijl ook het statistisch overzicht ten aanzien van de woningzoekenden geen bemoedigende cijfers te zien geeft. Er is eeh- ter niets aan te doen. De heer Schuitenmaker heeft wel enige moeite gehad met het lezen van de bijgevoegde brief van gedeputeerde staten. Spreker vraagt of het mo- gelijk is dat een opgave wordt verstrekt welke invloed de bouw van de 3 bejaardentehuizen aan de Herenweg op het woningcontingent in de ko- mende jaren heeft. Het niet door de Gereformeerde Bouwcorporatie voor bejaarden gebruikte bouwcontingent is door de gemeente in 1960 benut, waardoor de gemeente voor de bouw van Kennemerduin in 1961 10 wo- ningen en in 1962 4 woningen moet teruggeven. Het lijkt spreker aardig om te weten, hoeveel bouwvolume het bij elkaar wordt als straks ook de Stichting St. Bavo op Overbos gaat bouwen. Wethouder van Lent weet niet welke bouwwijze men op Overbos zal toepassen. Alleen bij woningwetfinanciering komt het bouwvolume voor rusthuizen ten laste van het aan de gemeente verleende woning- contingent. De heer Schuitenmaker zegt, dat in de brief van gedeputeerde staten over de verdeling van het bouwvolume wordt gesproken over 0-kamer- woningen en 1- of 2-kamer-woningen. Spreker vraagt wat men onder 0-kamer-woningen verstaat. Wethouder van Lent kan hier geen antwoord op geven. De Voorzitter merkt op, dat deze term niet in de brief aan de raad staat.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 3