SSÄHSÄT"E8""oken aezerz»I,s met "le 222 29 juni 1961 za?eC (me^nt' ,dat' T,de brief van fïedeputeerde staten ter in- zage Iigt de raad toch wel een kleine toelichting daarop mag verwachten. ningen^betekmit ZUll8n informeren wat de term 0-kamer-wo- De heer Schuitenmaker zegt, dat er verder in de brief van gedeputeer- colleee eu de h"?et ontmoet bÖ ons in beginsel geen bezwaar. indien uw college en de besturen van de gemeenten Bloemendaal en Haarlem in onderlmg overleg zouden overeenkomen de in deze agglomeratie te bou- wen womngwetwoningen in een andere verhouding over de drie gemeenten t« veMeten dan vol£en, de toeseweaen aanUl.enV Spreker ïi Wethouder van Lent antwoordt, dat daaromtrent geen overleg is ge- pleegd omdat de betrokken gemeenten uiteraard zelf het aantal woningen dat hen is toegewezen trachten te bouwen. Zo is er ook geen aanleidinglm een gedeelte van ons bouwvolume aan een andere gemeente te geven. M„Demt8!d Schuitenmaker had eigenlijk verwacht, dat er bij de stukken een mededeling va.n burgemeester en wethouders zou hebben gelegen over ^evraagde onderhoud bij de minister inzake de bouw van de nieuwe zwemvijver. Spreker vraagt of dat onderhoud al heeft plaats gevonden naDo Voor'itter antwoordt, dat de minister zich bereid heeft verklaard om na de parlementaire werkzaamheden inzake de kinderbijslag, waardoor Hii^hpJft11 1S genC"nen' burgerneester en wethouders te ontvangen Hij heeft verzocht om de week daarna contact met hem op te nemen. III. VASTSTELLING VERGOEDING OVER 1959 AAN BIJZONDERE SCHOLEN Het ontwerp-besluit is opgeriomen in de gedrukte stukken onder volgno. 76. Vaststelling vergoeding over 1959 aan de bijzondere scholen. hieDrme?e°kafverenTgenmede' COmmissie voor bet °nderwijs zich Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. IV. VASTSTELLING VERGOEDING VAKONDERWIJS OVER 1959 Het ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 77Vaststelling vergoeding vakonderwijs over 1959. hierme^e°kanTere<rrig1en.mede' d® COmmissie voor bet onderwijs zich Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. V. VASTSTELLING VERGOEDING VAKONDERWIJS VOORTGEZET GEWOON LAGER ONDERWIJS OVER 1959 Het ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 78. Vaststelling vergoeding vakonderwijs voortgezet gewoon lager onder- wijs over 1959. hie™ed0e°kantverednTgenmede' COmmissie voor bet onderwijs zich Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 4