29 juni 1961 223 VI. VASTSTELLING VERGOEDING OVER 1959 BIJZONDER BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS Het ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 79. Vaststelling vergoeding over 1959 bijzonder buitengewoon lager onder- wijs. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor het onderwijs zich hier- mede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VII. VASTSTELLING VERGOEDING VAKONDERWIJS BIJZONDER BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS OVER 1959. Het ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 80. Vergoeding vakonderwijs bijzonder buitengewoon lager onderwijs over 1959. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor het onderwijs zich hiermede kan verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VIII. UITKERINGEN-INEENS AAN HET GEMEENTEPERSONEEL OVER HET TIJDVAK VAN 1 APRIL 1960—1 JULI 1961. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 81 Uitkeringen-ineens aan het gemeentepersoneel over het tijdvak van 1 april 1960 tot 1 juli 1961. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. IX. 9e WIJZIGING JAARWEDDEREGELING AMBTENAREN Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 82. Negende wijziging jaarwedderegeling ambtenaren Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. X. VOORBEREIDING HERZIENING UITBREIDINGSPLANNEN Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 83. Voorbereiding herziening uitbreidingsplannen De Vöorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. De heer Schuitenmaker verzoekt ten aanzien van deze plannen om een overzicht van de woningtypen die in deze plannen zullen worden opge- nomen of dat de wethouder in een bijeenkomst van de raad uiteenzet, hoe de bebouwing van deze uitbreidingsplannen er uit komt te zien. Wethouder van I.ent zegt, dat de heer Schuitenmaker dus vraagt te- voren te worden ingelicht welke richting burgemeester en wethouders willen uitgaan ten aanzien van de uitbreidingsplannen die in voorberei- ding zijn. De Voorzitter attendeert er op, dat het voorbereiden van uitbreidings- plannen een zaak is die het college van burgemeester en wethouders aan-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 5