224 29 juni 1961 gaat. Na het voorbereidingsbesluit worden t.z.t. de plannen uitgewerkt, waarna zij ter vaststelling bij de raad worden ingediend. Het is uiteraard ongebruikelijk en ook praktisch onmogelijk om van deze plannen te voren een exposé te geven. De heer Zegwaart wil van deze gelegenheid gebruik maken er aan te herinneren, dat hij enige maanden geleden heeft gevraagd of het niet wenselijk zou zijn, dat het uitbreidingsplan-in-hoofdzaak nog eens wordt toegelicht, zodat ook de nieuwe raadsleden enig inzicht krijgen in de plaatsen waar gebouwd mag worden en wat gebouwd mag worden, wat groen moet blijven enz. Het is voor de raad, toen dit de eerste keer ge- beurde, een buitengewoon leerzame avond geweest. Omdat het college dit heeft toegezegd, wil spreker er nog eens aan herinneren. De Voorzitter wil de gedane toezegging graag herhalen. De heer Schuitenmaker zegt, dat een en ander met zijn bedoeling over- eenstemt. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XI. KREDIET VOOR DE BOUW VAN EEN POLITIEBUREAU AAN DE CRUQUIUSWEG. Het voorstel met ontwerp-besiuit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 84. Bouw politiebureau. De oorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. De heer Scheer gaat volledig akkoord met dit plan, maar hij had graag meer reserve-ruimte in het plan opgenomen gezien. De praktijk heeft nl. bewezen, dat tegen de tijd dat dergelijke gebouwen in gebruik kunnen worden genomen, zij vaak al weer te klein blijken te zijn. Spreker voor- ziet, dat de taak van de politie in de komende jaren nog in sterke mate zai toenemen. De heer Schuitenmaker vraagt, waarom het aantal cellen in afwijking van de oorspronkelijke opzet met 2 is verminderd. Verder is het hem opgevailen, dat voor technische installaties zonder de installaties voor mobilofoon, huistelefoon en brandalarmering 13, per m3 is geraamd, hetgeen neerkomt op ongeveer f 95.000,Spreker vraagt welke technische installaties hiermede bedoeid worden. Voorts ligt er bij de stukken een opzet volgens welke de architect heeft moeten werken. Daarop zijn met rode inkt getallen geplaatst. Spreker vraagt of deze een betekenis hebben. De Voorzitter weet daarvan niet de bedoeling. Zij zijn niet van zijn hand. Mevr. van der Meulen zegt, dat haar fractie verheugd is, dat nu met de uitvoering van de grotere kapitaalswerken kan worden begonnen. Zij is erg blij, dat de keuze uit de lijst van kapitaalswerken op het politiebureau is gevallen, omdat het inderdaad het meest noodzakelijke object is. De heer Zegwaart weet niet of zijn fractie in haar geheel er evenzo over denkt als hij, maar hoezeer dit ontwerp van het politiebureau hem is meegevallen moge blijken uit het feit, dat hij daeht te doen te hebben met een paleis van justitie in plaats van een politiebureau. Hieruit kan men wel concluderen hoe mooi spreker de opzet vindt. Ten aanzien van de ruimte die geprojecteerd is voor gezamenlijk gebruik door politie en burgerij, heeft spreker zich afgevraagd of daar nu werkelijk veel van

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 6