29 juni 1961 225 terecht zal komen of dat deze ruimte is opgenomen om het project wat aantrekkelijker te maken. Dat was z.i. niet nodig geweest. De Voorzitter wil allereerst zijn dank betuigen voor het feit, dat dit voorstel van burgemeester en wethouders zo unaniem door de raad wordt gesteund. Naar aanleiding van het gesprokene door de heer Scheer over de wen- selijkheid van meerdere reserveruimte, wil spreker er op attenderen, dat het te bouwen politiebureau is berekend op een corps van 60 man, terwijl de sterkte op het ogenblik 39 man is. Vanmorgen is bericht ontvangen, dat in verband met de invoering van de 5-daagse werkweek, het korps mag worden uitgebreid met 2 man, zodat de sterkte op 41 man kan worden ge- bracht. Mr. Rutgers: „Die zijn er nog niet." De Voorzitter antwoordt, dat daar een oplossing voor te vinden is door benoeming van adspirant-politie-agenten. Buitendien is deze gemeente voor politiepersoneel wel aantrekkelijk. Er is dus een reserveruimte die de eerste jaren zeker voldoende zal zijn. Voorts zijn er nog verschillende andere ruimten ontworpen, die volgens de deskundigen voldoende reserveruimte inhouden. Spreker gelooft, dat men in deze moet varen op het kompas van de deskundigen die verklaren dat de reserveruimte voldoende is. Op de vraag waarom het aantal cellen is verminderd antwoordt spre- ker, dat er oorspronkelijk 8 cellen waren gepland, maar dat er daarvan 2 kunnen vervallen. Dit is gebeurd naar aanleiding van het advies van de hoofdinspecteur, die van mening is, dat 6 cellen voidoende zijn. De opzet was in deze iets te groot. De heer Schuitenmaker heeft voorts gevraagd welke technische instai- laties onder het bedrag van f 13,per m3 vallen. Spreker antwoordt daar- op, dat hieronder centrale verwarming, telefoon, licht, gas en water enz. vallen. Aan het ontwerpen van het politiebureau is een grondige studie vooraf- gegaan. Men heeft daarvoor verschillende bureaux bezocht. Spreker is van mening, dat de raming juist is, hoewel technische installaties duurder kunnen worden en er nieuwe technische installaties kunnen worden uit- gevonden. De heer Zegwaart heeft zijn bewondering voor het ontwerp uitgedrukt en zelfs gesproken van een paleis. Ook burgemeester en wethouders zijn uiter- mate tevreden met het ontwerp. Voorts is door de heer Zegwaart gesproken over het gezamenlijk ge- bruiken van een bepaalde ruimte in het politiebureau door politie en burgerij. Dit is echter geen ruimte die ter beschikking van de burgerij zal worden gesteld. Het zou verkeerd zijn, wanneer deze ruimte alleen maar bereikbaar zou zijn door het politiebureau, vandaar dat in de plannen is opgenomen, dat zij door een aparte ingang buiten het politiebureau om, kan worden bereikt. Dit lokaal kan ook dienen als instructielokaal voor de brandweer enz. Daarin kunnen ook douches worden aangebracht, zodat de brandweerlieden na blussingswerkzaamheden kunnen douchen. Deze ruimte is bovendien nodig voor het politiekorps zelf, wanneer dit eens een avond belegt voor instructie of besprekingen waarbij het hele korps aanwezig is, alsmede voor kleine feestavonden. De heer Verkouw wil er ter geruststelling van de heer Scheer op wijzen, dat voor het verkrijgen van een rijksbijdrage in deze bouw, de plannen ter beoordeling aan de minister moeten worden voorgelegd. De praktijk wijst uit, dat de minister de bijdrage graag zo laag mogelijk vaststelt, zodat meestal aan de plannen zal worden geknabbeld. In het plan is al een behoorlijke reserve opgenomen. Als deze nu nog verder wordt uitgebreid,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 7