226 29 juni 1961 staat het al bij voorbaat vast, dat de gemeente daar geen vergoeding van het rijk in zal krijgen. Dan gaan de financiën meespreken want dan zal de gemeente het meerdere voor haar eigen rekening moeten nemen. De Voorzitter gelooft, dat de heer Verkouw dit niet helemaai juist ziet. Er zijn bepaalde normen vastgesteld aan de hand waarvan men vergoe- ding krijgt. Nu kan het best zijn, dat Binnenlandse Zaken een bepaalde ruimte niet helemaal nodig acht. Men krijgt dan niet het volle bedrag der bouwkosten vergoed, hetgeen ook wel uitzonderlijk mooi zou zijn. De hoofdinspecteur die met deze materie zeer goed op de hoogte is, heeft spreker gezegd, dat de verwachting gewettigd is, dat door het rijk een fikse bijdrage zal worden verleend. Maar mocht er bezwaar worden ge- maakt tegen een bepaalde ruimte, dan houdt dit in genen dele in, dat er niet gebouwd mag worden. Alleen krijgt men voor die bepaalde ruimte geen subsidie. De heer Verkouw heeft alleen maar willen zeggen, dat als men het plan nog groter gaat maken men dan meer ruimte schept die de gemeente zelf moet betalen. De heer Zegwaart verwacht, dat de minister van wederopbouw inzake het verlenen van de bouwvergunning ook wei een woordje zal meespreken. De Voorzitter antwoordt, dat nu een aanvrage bij binnenlandse zaken zal worden ingediend om een extra bijdrage op grond van artikel 8 van het politiekostenbesluit te verkrijgen. Eventuele bezwaren tegen het plan kunnen dan nog nader worden bekeken. Daarnaast staat de bouwvergun- ning. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming vast- gesteld. XII. SUBSIDIE AAN DE STICHTING CLUBHUIS HEEMSTEDE VAN HET NEDERLANDS PADVINDSTERS GILDE. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 85. Subsidie Stichting clubhuis Heemstede van het Nederlands padvindstersgilde. Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XIII. KREDIET VOOR DE STICHTING VAN KLEEDRUIMTEN MET DOUCHES IN HET GEMEENTELIJK SPORTPARK. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 86. Kleedruimtes met douches gemeentelijk sportpark. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor openbare werken zich hiermede kan verenigen. De heer Scheer zegt, dat de voorzitter nu wel mededeelt, dat de com- missie voor openbare werken hierover gunstig adviseert, maar dit is wel wat gefiatteerd want zover is het eigenlijk niet gekomen. Tijdens de dis- cussie in de commissie bleek, dat het betreffende stuk eigenlijk per onge- luk aan haar was voorgelegd. De dienst Openbare Werken is in deze zaak niet gekend, want het was een zaak van de Heemsteedse Sportparken. De stichting is met plannen bij burgemeester en wethouders gekomen en bur- gemeester en wethouders vragen daarvoor nu krediet aan de raad. Alles mag formeel wel juist zijn, maar spreker vindt het onjuist, dat de Stich- ting Heemsteedse Sportparken maar plannen opzet en Openbare Werken

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 8