29 juni 1961 227 daar geheel buiten wordt gehouden, terwijl de commissie voor open- bare werken slechts even terloops van de zaken mag kennisnemen. Het is thans het moment niet om op deze kwestie diep in te gaan, maar hierdoor is weer gebleken, dat de stichtingsvorm uit de tijd is. Spreker zou het liefst op korte termijn van die stichting af willen en de sportparken rechtstreeks onder het beheer van het gemeentebestuur zien gebracht. Dat is met andere takken van dienst ook het geval en waarom moet er nu voor de sportparken een uitzondering worden gemaakt. De begrotings- behandeling zal spreker wel gelegenheid bieden om daar nog eens op terug te komen. Mr. Butgers heeft begrepen dat de kleedkamers naast het restaurant zullen worden geplaatst. Wanneer men in grote getale naar het restaurant gaat, zou het kunnen zijn, dat men de weg naar de kleedkamers verspert omdat de doorgang erg nauw is. Spreker vraagt of over deze plaats over- leg is gepleegd met het bestuur van R.C.H. en zo ja, of dat bestuur met deze plaats akkoord gaat. Wethouder Corver komt ter vergadering. De Voorzitter antwoordt, dat de plaats van de kleedkamers nog niet de- finitief vaststaat. Er zijn nl. meerdere mogelijkheden. Ten eerste bij het restaurant, maar dan kan het zijn dat de weg wordt geblokkeerd. Boven- dien is die plaats niet aanbevelenswaardig omdat in de nabijheid daarvan een hockeyterrein is gelegen met het gevaar van toevaitreffers. Het stich- tingsbestuur wil de 8 kleedruimten vlak bij elkaar doen bouwen, zodat zij een centraal punt vormen. De mogelijkheid is aanwezig de kleedruimten meer naar de Sportparklaan te projecteren. Bekeken moet worden of deze plaats uit esthetische overwegingen aanvaardbaar is. Het lijkt spre- ker, dat het college van burgemeester en wethouders in deze de weistands- commissie zal inschakelen. Ook wordt nog gedacht aan een plaats bij de fietsenstalling van R.C.H. Spreker verzoekt, aan burgemeester en wet- houders over te laten de plaats te bepalen waar de kleedruimten zullen worden geplaatst. De heer Scheer heeft opgemerkt, dat het plan wel in de commissie van openbare werken is besproken, maar dat de dienst van openbare werken hierin niet gekend is. Er is echter altijd contact geweest tussen openbare werken en de stichting doordat de directeur van openbare werken deel uitmaakte van het stichtingsbestuur. Bovendien heeft in het stichtings- bestuur een bouwkundige zitting, die zeer wel in staat is om te beoordelen of een kleedhuis aan de eisen voldoet. Het plan is niet via openbare werken gelopen, omdat het krediet het vorig jaar al is verleend. Toen is in de raad de wens geuit om tevens doucheruimte in de kleed- kamers aan te brengen. Met deze wens rekening houdend, zijn dubbel- wandige kleedruimten met aparte douchegelegenheid ontworpen omdat enkelwandige kleedruimten niet geschikt zijn voor kleed- en douchegele- genheid. Hiervoor is een extra krediet nodig van 13.500, Voorts heeft de heer Scheer als zijn mening uitgesproken, dat de stich- tingsvorm uit de tijd is. Spreker wil er dan aan herinneren, dat de statuten van de stichting heemsteedse sportparken nog kort geleden in de raad opnieuw zijn vastgesteld, Toen is daartegen geen enkel bezwaar gemaakt. Juist de activiteit die de laatste tijd door het bestuur van de stichting en door de ambtenaar van de sport is ontplooid getuigt toeh wel van het feit, dat er een nieuwe wind waait. De heer Scheer wil niets ten nadele van het stichtingsbestuur of van de ambtenaar van de sport zeggen. Daar gaat het niet om. Wanneer bij wei- ke tak van dienst ook, iets moet gebeuren waar 13.000,mee gemoeid is, dan worden de plannen wel degelijk aan openbare werken en daarna aan de betreffende raadscommissie voorgelegd. In dit geval zegt men, dat er al een besluit was genomen. Men vraagt een verhoogd krediet

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 9