OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 27 juli 1961 des nam. om 4 uur. 27 juli 1961. 236 Voorzitter: de heer E. J. van Lent, waarnemend burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. Cohen-Koster, mevr. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heren O. A. Brink, A. C. Hopstaken, P. Kemp, P. J. van Kesteren, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden Mr. K .A. F. J. Pliester, Mr. J. W. Rutgers, M. D. Scheer, G. M. Schuitenmaker, H. J. Verkouw, G. J. Willemse, P. Zegwaart en de wethouders Mr. O. H. van Wijk en J. C. Corver. Secretaris: de heer A. van Wingerde. Afwezig met kennisgeving: mevr. H. van der Meulen-Houwer en de heren Th. J. H. Verhoeven en M. D. Vooren. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Schuitenmaker wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling notulen der vergadering van 29 juni 1961. 2. Ingekomen stukken. 3. Vaststelling exploitatievergoeding voor bijzondere kleuterscholen over 1960 (90). 4. Aanvrage beschikbaarstelling van gelden ingevolge artikel 50 der Kleuteronderwijswet voor ontwikkelingsmateriaal, bordgoten en toilet dependance kleuterschool Lieven de Keylaan (91). 5. Aanvrage beschikbaarstelling van gelden ingevolge artlkel 72 der L.o.-wet 1920 voor vloerbedekking, meubilair en gymnastiekmateriaal Jacobaschool (92). 6. Verhoging verzekering van gemeentegelden (93). 7. Wijziging van de instructie van de gemeente-ontvanger (94). 8. 4e Wijziging van de verordening tot regeling van de aan het perso- neel van de brandweer toe te kennen vergoedingen (95). 9. Verweer tegen rechtvordering (96). 10. Krediet voor aanschaffing van een verkeerslichteninstallatie voor het kruispunt HerenwegZandvoortselaanLanckhorstlaan (97). 11. Krediet voor uitbreiding van het garbuizennet in Vogelenzang (98). 12. Verbetering van de elektriciteitsvoorziening van het Seminarie Ha- geveld (99). 13. Krediet voor de aanschaffing van een auto voor de politie (100). 14. Voorschot voor bandrecorder kleuterschool Troelstralaan (101). 15. Wijziging gemeente-begroting 1960 en 1961. 16. Rondvraag. I. VASTSTELLING NOTULEN DER VERGADERING VAN 29 JUNI 1961. De notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. II. INGEKOMEN STUKKEN. a. goedkeuring door gedeputeerde staten bij besluit d.d. 7 juli 1961, no. 426 van het raadsbesluit d.d. 27 april 1961, no. 59 „Aankoop grond' aan

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 1