OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op dinsdag 8 augustus 1961 des avonds om 8 uur. 8 augustus 1961. 247 Voorzitter: de heer E. J. van Lent, waarnemend burgemeester. Tegenwoordig zijn dë leden: mevr. E. M. A. Vriesendorp-deClercq en de heren O. A. Brink, A. C. Hopstaken, P. Kemp, P. J. van Kesteren, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. K. A. F'. J. Pliester, Mr. J. W. Rutgers, M. D. Scheer, G. M. Schuitenmaker, H. J. Verkouw, G. .1. Willemse, P. Zegwaart en wethouder J. C'. Corver. Secretaris: de heer A. van Wingerde. Afwezig met kennisgeving: mevr. H. van der Meulen-Houwer, mevr. H. Cohen-Koster en de heren Th. J. H. Verhoeven, M. D. Vooren en Mr. 0. H. van Wijk. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wljze. De heer Brink wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: I. Aankoop grond met opstallen in de Rivierenbuurt (102). 1. AANKOOP GROND MET OPSTALLEN IN DE RIVIERENBUURT. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgho. 102. Aankoop grond Rivierenbuurt. De Voorzitter deelt mede, dat de commissies voor het grondbedrijf en de financiën zich hiermede kunnen verenigen. De Voorzitter zegt, dat in de vergadering van 27 april 1961 het besluit is genomen om te komen tot onteigening van een terrein vallende in het uitbreidingsplan-in-onderdelen Rivierenbuurt en Ipenrode. Ongeacht dat besluit, zijn door het college met de eigenaren van de grond onderhande- lingen gevoerd om te trachten tot een minnelijke schikking te komen. Deze onderhandelingen hebben geleid tot het aanbod van de fa. van T'u- bergen om het terrein voor 240.000,aan de gemeente af te staan. Burgemeester en wethouders ontvingen hiervan daags nadat de laatste raadsvergadering is gehouden bericht. Omdat het 5 weken duurt voordat de maandelijkse vergadering zal plaats vinden, heeft spreker in overleg met zijn collega-wethouders gemeend, een aparte vergadering voor dit punt te moeten uitschrijven. Burgemeester en wethouders willen n.l. trachten, om, wanneer dit besluit wordt vastgesteld, zo spoedig mogelijk daarop de goedkeuring van gedeputeerde staten te verkrijgen, waarna op zo kort mogelijke termijn het terrein bouwrijp kan worden gemaakt en dit jaar nog kan worden begonnen met de bouw van woningwetwoningen. Ir. Kooijmans wijst er op, dat de koopprijs van de grond op 12,per m'2 komt. Burgemeester en wethouders hebben, om tot een redelijke ver- koopprijs van deze grond te komen, alle bouwgrond van het plan Ipenrode in één calculatie betrokken. Spreker vraagt of deze calculatie inderdaad klopt zodat dus niet dit terrein extra wordt belast. Burgemeester en wet- houders schrijven in hun voorstel, dat zij de gevraagde prijs alleszins

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 1