103 z/ p— 4e afd. 31 augmstus 1961 VASTSTELLING PABTIËLE HERZIENING LII C VAN HET UITBREI- DINGSPLAN-IN-ONDERDELEN LII B (PLAN „TERREIN WESTZIJDE IJSSELLAAN"). Aan de Raad, Van 14 juli 1961 af heeft ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage gelegen een ontwerp-herziening LIIC van het uitbreidingsplan-in-onderde- len LIIB. De motieven voor deze herziening, welke betrekking heeft op het terrein ten westen van de IJssellaan, zijn vermeld in de bij het ontwerp gevoegde toelichting. Tegen het plan, dat thans bij de raadsstukken is gelegd, zijn geen be- zwaren ingediend. Onder overlegging van de bij het ontwerp behorende bebouwingsvoor- schriften en toelichting nodigen wij U uit, door bekrachtiging van het mede bijgevoegd ontwerp-besluit, de partiële herziening LIIC vast te stellen. Heemstede, 16 augustus 1961. Burgemeester en wethouders van Heemstede, E. J. van Lent l.b. De secretaris, A. van Wingerde. De Raad der gemeente Heemstede; overwegende, dat het wenselijk is de bebouwing van het terrein, gelegen ten westen van de IJsseliaan, geregeld bij het uitbreidingsplan-in-onder- delen LIIB, te herzien; dat een daartoe strekkende partiële herziening LHC van dit uitbreidings- plan van 14 juli 1961 af gedurende vier weken voor een ieder ter inzage heeft gelegen; dat tegen dit ontwerp binnen de daarvoor gestelde termijn geen bezwa- ren zijn ingebracht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 augustus 1961 met het advies van de Commissie voor Openbare Werken; gelet op de artikelen 37 en 39 der Woningwet; BESLUIT: vast te stellen: a. de partiële herziening LIIC van het uitbreidingsplan-in-onderdelen LIIB, regelende de bestemming van een terrein, gelegen ten westen van de IJsselIaan (Plan ,,Terrein westzijde IJssellaan") overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening en de hierbij gevoegde toelichtende be- schrijving; b. voor de onder a bedoelde herziening de hierbij behorende bebouwings- voorschriften, aangeduid als „Bebouwingsvoorschriften terrein west- zijde IJssella Gedaan ter openbare raadsvergadering van 31 augustus 1961. De secretaris, V ut

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 1