OPENBARE VERGADERING van de Raad der Gemeente Heemstede op donderdag 31 augustus 1961 des nam. om 8 uur. 31 augustus 1961. 249 Voorzitter: de heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. van der Meulen-Houwer, mevr. E. M. A. Vriesendorp-de Clercq en de heren O. A. Brink, A. C. Hopstaken, P. Kemp, P. J. van Kesteren, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. J. W. Rutgers, H. J. Verkouw, Th. J. H. Verhoeven, G. J. Willemse, P. Zegwaart en de wethouders J. C. Corver, E. J. van Lent en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer A. van Wingerde. Afwezig met kennisgeving: mevr. H. Cohen-Koster, en de heren Mr. K. A. F. J. Pliester, M. D. Scheer, G. M. Schuitenmaker en H. D. Vooren. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Mr. Rutgers wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmin- gen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA 1. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 27 juli en 8 augus- tus 1961. 2. Ingekomen stukken. 3. Vaststelling partiële herziening LII C van het uitbreidingsplan-in-on- derdelen LII B (Plan „terrein westzijde IJssellaan") (103). 4. lOe Wijziging bouw- en woningverordening (104). 5. Krediet voor vernieuwing van het hekwerk aan de achterzijde van de hertenbaan in Groenendaal (105). 6. Verkoop grond van terrein ,,Meer en Berg" (106). 7. Krediet voor de aanleg van parkeerstroken Iangs de zuidelijke paral- lelweg van de Zandvoortselaan (107). 8. Verhuur warmwaterdoorstroomapparaten (108). 9. Opheffing onbewoonbaarverklaring perceel Binnenweg 175 (109). 10. Rondvraag. De Voorzitter zegt: „Dames en heren. Het is vandaag een zeer bijzon- dere dag voor ons volk omdat H.K.H. Prinses Wilhelmina haar 81e ver- jaardag viert. Ik ben zo blij, dat er vanuit dit college op aangedrongen is Haar, die zolang de Kroon van ons land heeft gedragen, te laten blijken, dat wij Haar nooit zullen vergeten. Daarom stel ik U voor, om het vol- gende telegram aan H.K.H. Prinses Wilhelmina te zenden: ,,De raad der gemeente Heemstede in vergadering bijeen op deze voor ons land en volk steeds zo gedenkwaardige dag, biedt Uwe Koninklijke Hoogheid zijn op- rechte en eerbiedige gelukwensen aan." Onder applaus stemt de raad hiermede in. De Voorzitter meent even aandacht te moeten besteden aan het door de heer Verkouw geschreven boek over de grondslagen en richtlijnen van het subsidiebeleid der gemeenten. In het „ten geleide" zegt de schrijver: In- dien ik er in geslaagd mocht zijn een nieuwe uitgave en bijdrage te hebben geleverd tot verrijking van de kennis van bestuurders, ambtenaren en stu- derenden, dan is mijn arbeid niet tevergeefs geweest. De heer Verkouw heeft hiemede een zeer belangrijk werk verricht, dat ook zeer zeker aan het door hem in het ten geleide gestelde, zal voldoen. Spreker is er trots op dat een raadslid van Heemstede dit boek heeft geschreven (applaus).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 1