Buitengewone Openbare Vergadering van de Raad der Gemeente Heemstede op vrijdag 15 september 1961, des nam. om 2 uur. 15 september 1961 268 Voorzitter: de heer E. J. van Lent, loco-burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevr. H. Cohen-Koster, mevr. H. van der Meulen-IIouwer, mevr. E. M. A. Vriesendorp-de Clerq en de heren O. A. Brink, A. C. Hopstaken, P. Kemp, P. J. van Kesteren, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. K. A. F. J. Pliester, M. D. Scheer, Th. J. H. Verhoeven, H. J. Verkouw, H. D. Vooren, G. J. Willemse, P. Zegwaart en de wethouders J. C. Corver en Mr. O. H. van Wijk. Secretaris: de heer A. van Wingerde. Afwezig met kennisgeving: de heer G. M. Schuitenmaker. De Voorzitter opent de vergadering- op de gebruikelijke wijze. AGENDA: Huldiging van Mr. A. G. A. ridder van Rappard, naar aanleiding van zijn 25-jarig ambtsjubileum als burgemeester. De Voorzitter zegt: ,,Het is vandaag een buitengewone vergadering ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van de burgemeester. Het zij mij vergund de officiële gasten een hartelijk welkom toe te roepen. In de eerste plaats de familieleden van de burgemeester en diens vrouw. Een bijzonder woord van welkom richt ik tot de moeder van mevrouw van Rappard, mevrouw Mundt. Ook heet ik het gemeentebestuur van Olst, de vorige standplaats van onze burgemeester, van harte welkom. Ik stel het buitengewoon op prijs,, dat U op deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn. Een bijzonder wel- komstwoord ook aan het uitvoerend comité van het huldigingscomité uit de burgerij, onder leiding van notaris Voors. Het doet mij buitengewoon veel genoegen, dat U heden in ons midden wilt zijn. Ten slotte richt ik nog een bijzonder welkomstwoord tot mevrouw en meneer Schelling en tot mevrouw Vos. Ik verzoek mevrouw Vriesendorp, de heer Willemse en de gemeente- secretaris zo vriendelijk te willen zijn de commissie van ontvangst te willen vormen." De Voorzitter schorst hierna de vergadering. Nadat de burgemeester met zijn gezin de vergadering is binnengeleid, heropent de voorzitter de vergadering. De Voorzitter houdt vervolgens de volgende toespraak: „Het zij mij vergund U burgemeester, mevrouw en Willem, van harte welkom te heten in deze buitengewone raadsvergadering. Het is ruim 11 jaar geleden burgemeester, dat U werd benoemd tot burgemeester van Heemstede. Wij hadden toen 7 of 8 maanden naar de komst van een nieuwe burgemeester uitgezien. U was toen voor ons een volkomen onbe- kende, een onbeschreven blad. Misschien was dat in Uw voordeel, want tegen een burgemeester die veel in het nieuws is geweest, zijn wel eens bezwaren. Ik herinner mij, dat ik U, tijdens een vergadering van het college van burgemeester en wethouders, namens het gemeentebestuur, telefonisch heb gelukgewenst met Uw benoeming. Uw antwoord was, dat U intens en onnoemelijk blij was met deze benoeming en dat U haar be-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1961 | | pagina 1